Hotărârea nr. 77/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE GOSPODĂRIRE, PROTECȚIA MEDIULUI, ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

^ONSTA/vr^                                                                          1 1

8 ROMÂNIA

prl JUDEȚUL CONSTANȚA

BlU ih municipiul constanța

CONSILIUL LOCAL

_   T0M15        J

c°witabT'

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de _ .

Luând in dezbatere referatul de aprobare prezentat de domnul primar Vergii Chitac înregistrat sub nr.23287/05.02.2021.

Ținând cont de raportul Direcției generale poliția locală înregistrat sub nr, 30240/16.02.2021, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța.

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism, agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicate; Ordinului nr, 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viață al populației; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețare a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3. Compartimentul relații consiliului local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției Urbanism, Direcției gestionare servicii publice, Direcției autorizare și sprijin operatori economici și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /O pentru, împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP ARU


.Anexă la HCL

REGULAMENT

privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art.l Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative:

 • • Constituția României;

 • • Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată;

 • • H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • • Legea nr, 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire social, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

 • • H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Constituie o obligație permanentă a tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice, a organizațiilor de orice fel înființate conform legii de a asigura buna gospodărire, de a păstra curățenia, de a respecta normele de igienă și conviețuire socială, precum și de înfrumusețare a municipiului Constanța.

Art. 3 Serviciile publice de specialitate din subordinea Consiliului Local, precum și aparatul de specialitate a! primarului municipiului Constanta asigură și răspund pentru adoptarea și luarea măsurilor optime pentru îmbunătățirea activităților de bună gospodărire și înfrumusețare a localității, pentru creșterea gradului de salubrizare, igienizare și curățenie a acestuia, în scopul stabilirii unui climat de bună conviețuire socială.

Pentru atingerea scopului prezentului regulament se vor avea în vedere următoarele acțiuni:

1. stabilirea obiectivelor și lucrărilor de bună gospodărire, curățenie, întreținere și înfrumusețare, iluminat public pentru fiecare cartier și stradă, cu încadrarea în prevederile bugetare, a termenelor stabilite pentru persoanele fizice și juridice responsabile, acordându-se prioritate activităților de colectare și depozitare a reziduurilor menajere și stradale, reparării, întreținerii și modernizării drumurilor, arterelor de circulație, trotuarelor, a întreținerii parcurilor și a locurilor de agrement, a întreținerii spatiilor verzi și arborilor, a deratizării locurilor infestate;

 • 3. * asigurarea contractării cu operatorii economici specializați, a lucrărilor necesare în scopul salubrizării stradale, a reparării și întreținerii drumurilor, arterelor de circulație, trotuarelor și parcărilor, a îndepărtării zăpezii și poleiului, a întreținerii spatiilor verzi, a asigurării iluminatului public, a asigurării marcajelor și semnalizării rutiere corespunzătoare și în concordantă cu prevederile legale și stabilirea obligațiilor acestora;

 • 4. îndrumarea și soluționarea problemelor pe care Ie ridică asociațiile de locatari/proprietari, instituții sau operatorii economici de pe teritoriul localității privind salubrizarea și buna gospodărire a localității, cât și pentru asigurarea unui climat social corespunzător;

 • 5. stabilirea obligațiilor persoanelor fizice, juridice, instituțiilor în :ceea ce privește salubrizarea, menținerea igienei și protecția mediului în municipiul Constanța;

 • 6. protecția spațiilor verzi, a parcurilor și arborilor, a drumurilor, trotuarelor și parcajelor, a altor lucrări și dotări publice;

 • 7. stabilirea unor norme privind întreținerea și folosirea construcțiilor de orice fel și norme privind comportamentul persoanelor fizice în locuri publice și imobile cu orice destinație aparținând municipiului Constanța;

 • 8. menținerea curățeniei în piețe, târguri și oboare;

 • 9. reglementări privind deținerea păsărilor și/sau animalelor pe raza municipiului Constanța.

CAPITOLUL II Definiții

Art.4 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 1. ambalaj- orice obiect, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator;

 • 2. beneficiar - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori .indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • 3. biodeșeu - deșeu biodegradabil provenit din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

 • 4. colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 5. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 • 6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 7. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 8. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

 • 9. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 10. deșeu cu regim special- deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 11. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusive deșeuri de producție;

 • 12. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe,; inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la

*

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 13. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 14. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 15. deșeuri reziduale - deșeuri nevalorificate colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile; ’

 • 16. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 17. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusive deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 18. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 19. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 20. deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • 21. deținător temporar - toate persoanele care, neavând calitatea de proprietar, dețin, indiferent cu ce titlu, un animal, lucru, obiect, pasăre, etc.;

 • 22. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 23. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 24. drum public - orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile;

 • 25. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie;

 • 26. epizootie - boală infecțioasă care se extinde, prin contaminare, la un număr mare de animale dintr-o anumită localitate, regiune etc.

 • 27. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • 28. loc public - loc, porțiune determinată în spațiu, care prin natura sau destinația sa este întotdeauna accesibilă publicului, chiar dacă nu este prezentă nici o persoană; orice loc accesibil publicului, dacă în momentul săvârșirii unei fapte, publicul avea acces în locul respectiv;                                                    ;

 • 29. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație , de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 30. oprire - imobilizare voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată, imobilizarea se consideră staționare;

 • 31. parcare - staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau; stabilite și semnalizate corespunzător;

 • 32. producător de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri, producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • 33. proprietar - persoană fizică sau juridică, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi, în baza unui drept legal (contract de leasing), vehicule înmatriculate/înregistrate în România, respectiv persoana fizică ori juridică, înscrisă în certificatul de înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi, în baza unui drept legal (contract de leasing), vehicule înmatriculate/înregistrate în alte state.

 • 34. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

 • 35. refuzul prezentării documentelor - acțiunea de a nu se prezenta sau de a nu înmâna solicitantului documentele necesare în vederea verificării și/sau întocmirii actelor de procedură;

 • 36. remorcă - vehicul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de tractor;                                                                                    ;

 • 37. rulotă - vehicul cu două sau patru roți, dotat cu elemente de confort proprii unei mici camere de locuit;

 • 38. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 39. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 40. spațiu verde - suprafață de teren amenajată sau neamenajată cu destinația de spațiu verde, conform reglementărilor urbanistice, amplasată în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice sau de-a lungul căilor de comunicație (străzi, cale ferată);

 • 41. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în .vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 42. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 43. taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până Ia maximum'5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport de mărfuri cu o masa maximă totală autorizată care nu depășește 3,5 tone, care, pe baza autorizației taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

 • 44. trotuar - spațiu longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență de nivel sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;

 • 45. utilizator - persoană fizică sau juridică care folosesc un vehicul în baza unui act legal (care este înscris în certificatul de înmatriculare/înregistrare al unui vehicul, contract de leasing,contract de închiriere, contract de comodat, etc.)

 • 46. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

 • 47. zooigienă- igienă animală

CAPITOLUL III

Salubrizarea, menținerea igienei șl protecția mediului în municipiul CONSTANȚA

Art. 5 Instituțiile publice, asociațiile de proprietari și persoanele fizice sau juridice au următoarele obligații:

 • 1. Să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a imobilelor aflate în proprietate^sau în folosință, precum și a împrejmuirilor acestora.

 • • 1A1 în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.9 alin (1) lit. d), e), f), h), i) și k) din Ordonanța nr, 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completărilor ulterioare, în concordanță cu art.24Al din act normativ, după expirarea termenului de 30 de zile stabilit prin notificarea transmisă în prealabil proprietarului, primarul poate aproba executarea de către autoritățile publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii.

 • • 1A2 în toate cazurile în care proprietarul notificat conform 1A1 nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea efectuării lucrărilor de către instanța judecătorească competentă, prin ordonanță președințială, dată cu citarea părților.

 • • 1A3 Identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali, emiterea somației cu termen de 30 de zile și întocmirea notei de'constatare de conformare la măsurile dispuse, în cazul în care proprietarii remediază deficiențele semnalate, sau a procesului verbal de constatare a contravenției, în cazul în care aceștia nu se conformează, cade în sarcina lucrătorilor desemnați.

 • • 1A4 După aplicarea sancțiunii contravenționale, lucrătorii desemnați din cadrul Direcției gestionare servicii publice vor demara procedurile legale pentru efectuarea lucrărilor de curățare și igienizare și de constituire a dreptului de creanță și de recuperare a cheltuielilor de la proprietarii notificați.

 • • 1A5 în situația în care proprietarul, notificat conform 1A1, nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, reprezentanții Direcției gestionare servicii publice vor solicita instanței competente, prin intermediul Compartimentului Juridic Contencios, autorizarea accesului în imobilul supus lucrărilor de intervenție, emiterea unei ordonanțe președințiale care să le confere acest drept.

 • 2. Să asigure curățenia trotuarelor din dreptul imobilelor pe care le dețin, a locurilor de parcare pe care le folosesc și a spațiilor verzi existente din dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc. Perimetrul aflat în întreținerea asociațiilor de proprietari/operatori economici, îl reprezintă suprafața de spațiu verde tangentă imobilului aflat în proprietatea sau în folosința acestora până la intersecția cu un trotuar, alee, stradă, bulevard. Limita de demarcație o reprezintă jumătatea distantei dintre blocuri/imobiie aparținând unor asociații diferite/operatori economici.

 • 3. Să asigure condiții de igienă, inclusiv prin operațiuni de curățare, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a imobilelor aflate în proprietate sau în folosință, precum și a spațiilor comune din cadrul asociațiilor de proprietari.

 • 4. Să amenajeze rampă pentru curățarea vehiculelor care ies din incinta organizării de șantier și să asigure curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;

 • 5. Instituțiile publice și persoanele juridice au obligația de a încheia contracte cu prestatori de servicii specializați în colectarea, transportul și eliminarea/valorificarea deșeurilor municipale selective;

 • 6. Operatorii economici deținători de active situate pe arterele -stradale principale, au obligația ca în perioada 01.12 - 07.01 a fiecărui an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să amenajeze prin decorare și iluminare vitrinele activelor pe o suprafață de minim 50%. Iluminatul activelor va funcționa cel puțin concomitent cu iluminatul stradal asigurat de administrația publică locală;

 • 7. Persoanele juridice și instituțiile publice sunt obligate să asigure locuri special ^amenajate dotate cu europubele sau containere speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale, cu cale de acces pentru evacuare;

 • 8. Să asigure viabilitatea trotuarului pe cel puțin 1 metru, prin îndepărtarea zăpezii și a gheții din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate sau folosință; precum și îndepărtarea a țurțurilor de streașină și a zăpezii de pe acoperișuri, și depozitarea acestora în afara părții carosabile și în alte locuri în care circulația pietonală să nu fie afectată, imediat după încetarea fenomenelor meteo nefavorabile (viscol, ninsoare, polei, depunere de gheață).

 • 9. Proprietarii terenurilor virane situate în intravilanul municipiului Constanța au obligația să le împrejmuiască și să amplaseze pe aceste terenuri, la loc vizibil, pe frontul stradal, un panou care să cuprindă sintagma " PROPRIETATE PRIVATĂ" și numărul stradal aferent sau parcelă și lot atunci când imobilul nu are alocat un astfel de număr, împrejmuirea se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 modificată și completată,

 • 10. Deținătorii de imobile de pe raza municipiului Constanța au obligația de a afișa în loc vizibil plăcuțe cu numărul stradal aferent imobilului;

 • 11. Să nu depoziteze deșeurile provenite din activitățile gospodărești în alte tipuri de recipienți decât europubele sau containere speciale, în vederea ridicării și colectării de către operatorul de salubritate.

Art. 6 Constituie contravenție la normele privind salubritatea, menținerea curățeniei, protecția mediului următoarele fapte:

 • 1. Pătrunderea fără drept sau/și răscolirea gunoiului din containere sau locuri special amenajate de către persoane fizice, în scopul recuperării unor obiecte, materiale reciclabile, hârtii, resturi alimentare, etc.

 • 2. Scuipatul, aruncarea de hârtii, sticle sau a oricărui tip de ambalaj sau resturi din acestea, resturi de țigări, coji de semințe sau a oricăror resturi alimentare sau nealimentare, pe alei, peluze, în parcuri, zone verzi, pe drumuri și trotuare sau în orice alt loc public sau privat de folosință comună, inclusiv în mijloacele de transport în comun.

 • 3. Spălarea vehiculelor, a oricăror bunuri sau obiecte pe drumuri sau în alte locuri publice.

 • 4. Spălarea vehiculelor pe proprietățile private dacă se afectează în vreun fel domeniul public sau proprietățile învecinate, inclusiv prin împrăștierea vaporilor de apă rezultați din spălarea vehiculelor.

 • 5. Neasigurarea condițiilor corespunzătoare de transport pentru evitarea împrăștierii materialelor transportate.

 • 6. Curățarea covoarelor pe domeniul public.

 • 7. Deteriorarea dotărilor urbane, dacă fapta nu constituie infracțiune.

 • 8. Neîntreținerea corespunzătoare și neefectuarea operațiunilor impuse pentru neutralizarea deșeurilor și gunoiului și prevenirii poluării mediului în rampele de gunoi, de către cei care le dețin cu orice titlu;

 • 9. Mutarea containerelor sau pubelelor de către persoane neautorizate de pe amplasamentul avizat pentru aceasta, arderea, deteriorarea sau degradarea recipienților pentru gunoi, neîntreținerea sau deteriorarea dotărilor blocurilor pentru colectarea gunoiului (tubulaturi de colectat gunoiul sau a camerelor sau boxelor pentru colectarea gunoiului din blocuri);

 • 10. întinsul frânghiilor pentru uscarea rufelor pe exteriorul imobilelor;

 • 11. Depozitarea în suprafața locativă sau în curți, imobile, spații comune, vehicule sau în orice alte locuri în care este afectată siguranța sau buna vecinătate, a oricăror deșeuri, materiale, bunuri sau substanțe care sunt inflamabile sau urât mirositoare;

 • 12. Arderea substanțelor sau a materialelor de orice natură în aer liber;

 • 13. Aruncarea deșeurilor în recipient! speciali, cu nerespectarea destinației acestora sau dacă recipienții nu aparțin deținătorului;

 • 14. Murdărirea, cu orice tip de vehicule sau prin orice mijloace, a drumului public cu orice fel de materiale ori substanțe;

 • 15. Neridicarea și netransportarea imediată a deșeurilor provenite în urma salubrizării spațiilor verzi;

 • 16. Nerespectarea de către operator a prevederilor art. 22, art. 23, art. 28, punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 9, art. 29, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art, 57, art. 63, art. 65 punctele 4 și 5, art. 70, art. 71 din Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 193/2015;

 • 17. Neîntocmirea și/sau nerespectarea de către operator a graficelor cu frecvența de colectare a deșeurilor menajere și a celor referitoare la salubrizarea stradală si necomunicarea lor spre avizare de către organele în drept, precum și nerespectarea acestora;

 • 18. Neînștiințarea de către operator a serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța și a Direcției generale poliția locală Constanța asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a deșeurilor menajere, a celor privind salubrizarea stradală și a celor privind salubrizarea în parcuri și spații verzi cu cel puțin 48 de ore înainte de operarea modificărilor;

 • 19. Neasigurarea de către operator a unui număr suficient de recipienți pentru precolectarea deșeurilor municipale și neînlocuirea imediată a celor deteriorate;

 • 20. Neafișarea, de către operator, la punctul de colectare a deșeurilor, a tăbliței de informare cu denumirea firmei, graficul de ridicare a deșeurilor menajere, asociațiile de proprietari arondate și numărul de contact pentru semnalarea unor eventuale probleme;

 • 21. Neprecizarea, în contractul încheiat între utilizator și operatorul de salubritate, a zilelor și a intervalelor orare în care se va face colectarea deșeurilor menajere de către operator;

 • 22. Neridicarea gunoiului, de către operatorul de salubritate, direct de la agenții economici sau instituții publice, în conformitate cu graficele stabilite prin contract;

 • 23. Neintervenția în termen de maxim de 12 ore de la anunțare, pentru remedierea situației ce a necesitat respectivul demers (stâlpi, copaci, schele, panouri, ziduri, scări, cabluri căzute, etc).

CAPITOLUL IV

Protecția spațiilor verzi, a parcurilor și arborilor, a drumurilor, trotuarelor și parcajelor, a altor lucrări și dotări publice

Art. 7 Constituie contravenții la normele de întreținere și folosire a spațiilor verzi și a arborilor, parcurilor și a altor locuri publice, următoarele fapte:

 • 1. Distrugerea, ruperea sau tăierea florilor, tăierea arborilor sau arbuștilor, tăierea sau ruperea crengilor acestora ori distrugerea scoarței trunchiului acestora, inclusiv operațiuni de toaletare fără acordul prealabil din partea structurii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța sau cu nerespectarea acestuia;

 • 2. Amenajarea de grădini de zarzavat pe domeniul public.

 • 3. Deteriorarea spațiilor verzi sau a celor cu această destinație din parcuri, grădini publice, cât și din vecinătatea imobilelor, prin orice mijloace, cu excepția trecerii cu piciorul sau a așezării pe acestea a persoanelor.

 • 4. Practicarea jocurilor sportive profesionale care utilizează echipamente ce ar putea deprecia calitatea suprafețelor înierbate (încălțăminte cu crampoane, executarea de gropi pentru minigolf, etc.) sau a activităților de dresaj a animalelor de companie în alte locuri publice, în afara celor special destinate și amenajate în acest scop.

 • 5. însușirea arborilor doborâți de fenomene naturale sau a arborilor care au fost defrișați în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

 • 6. Efectuarea de lucrări neautorizate pe spațiile verzi, precum și neaducerea la starea inițială a spațiilor verzi, de către executantul unei lucrări, în termen și de calitate, astfel cum este prevăzut în anexa 7 din Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 189/2017 și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții, în urma efectuării lucrărilor autorizate de intervenție în domeniul public/privat al municipiului Constanța.

Art. 8 Constituie contravenție la normele de protecție a drumurilor, trotuarelor și parcajelor în vederea menținerii aspectului estetic și util al municipiului, următoarele fapte:

 • 1. Oprirea sau staționarea vehiculelor în zona amplasamentelor destinate colectării deșeurilor menajere sau reciclabile, de natură să împiedice accesul la acestea.

 • 2. Depozitarea pe domeniul public a mărfurilor, ambalajelor, materialelor și a altor obiecte care dăunează esteticii, îngreunează desfășurarea normală a circulației rutiere, pietonale, precum și depozitarea obiectelor în incinta imobilelor sau în exteriorul acestora, vizibile din domeniul public sau privat al municipiului Constanta, dacă lezează aspectul estetic.

 • 3. Degradarea sau deteriorarea trotuarelor, bordurilor, a străzilor, în scopul executării unor lucrări, cu sau fără avizul administratorului drumului public, inclusiv de către utilajele care execută lucrări de orice fel, precum și executarea de pene la borduri, dacă faptele nu constituie infracțiuni.

 • 4. Staționarea sau parcarea pe raza municipiului Constanta a remorcilor sau a vehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa maximă admisă mai mare de 2,4 tone sau destinate transportului de persoane cu capacitatea mai mare de 8+1 locuri, indiferent de forma de deținere. Staționarea este permisă numai în locurile special amenajate pentru aceste categorii de vehicule, asigurate de deținătorul legal al vehiculului.

 • 5. Nemenținerea în permanentă stare de curățenie și cu toate elementele constructive (elemente de caroserie, de rulare, de iluminat-semnalizare, etc.) a vehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, de către proprietarii sau deținătorii legali.

 • 6. Neasigurarea de către proprietarii sau deținătorii legali ai vehiculelor a condițiilor necesare efectuării lucrărilor de întreținere a drumului public (asfaltare, reparații, curățarea zăpezii, toaletare arbori, remediere avarii, etc). Administratorul drumului public sau executantul lucrărilor va informa prin orice mijloace începerea lucrărilor, cu cel puțin 24 de ore înainte, va delimita zona și va institui restricții temporare de circulați semnalizate corespunzător;

 • 7. Aprovizionarea cu mărfuri a operatorilor economici prin utilizarea vehiculelor de transport marfă cu masa maximă admisă mai mare de 3,5 tone, în afara programului stabilit la nivelul municipiului Constanta. Programul pentru aprovizionarea operatorilor economici pe raza mun. Constanta este zilnic, în intervalul orar 23:00 -06:00, pentru acest tip de vehicule.

 • 8. Nerespectarea programului stabilit pentru aprovizionarea operatorilor economici în perioada sezonului turistic estival din stațiunea Mamaia. Programul pentru aprovizionarea cu mărfuri a operatorilor economici în perioada sezonului turistic estival în stațiunea Mamaia este zilnic, în intervalul orar 02:00 - 07:00, pentru operatorii economici ce nu dețin rampa special amenajată pentru aprovizionare.

 • 9. Staționarea pe drumurile publice sau parcarea autorulotelor, rulotelor sau vehiculelor cu această destinație, în alte locuri decât ceie special amenajate/destinate și/sau autorizate în acest scop ( campinguri, parcuri de rulote, etc.).

 • 10. împiedicarea sau îngreunarea accesului, în orice mod, autovehiculelor destinate transportului de persoane în regim taxi, în stațiile stabilite,

 • 11. Nerespectarea dispozițiilor date și/sau a semnalelor efectuate de polițistul local, care desfășoară activități conform atribuțiilor legale.

 • 12. Desfășurarea activităților de reparații auto și/sau vulcanizare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta.

 • 13. Primirea la centrele de colectare a capacelor de canalizare sau a altor componente din dotările urbane, chiar deteriorate.

 • 14. Circulația vehiculelor fără a poseda autorizație/aviz, pe falezele și locurile destinate promenadei pietonale, cu excepția trotinetelor și bicicletelor.

 • 15. Circulația, oprirea și staționarea vehiculelor în zonele amenajate cu pavele destinate traficului pietonal sau accesul neautorizat al vehiculelor/utilajelor sau altor mijloace în aceste zone.

 • 16. Circulația, oprirea, staționarea vehiculelor pe casete florale, în parcuri și pe aleile acestora, spatii și locuri de joacă pentru copii.

 • 17. Efectuarea cu intenție de manevre prin derapaje, întoarceri bruște, accelerări și frânări bruște cu autovehicule, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta.

 • 18. Expunerea spre vânzare a vehiculelor de către proprietar sau utilizator în spații publice sau accesibile publicului, cu excepția locurilor autorizate/destinate în acest sens.

 • 19. Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanta a chioșcurilor sau a bunurilor de orice fel.

 • 20. Culegerea (strângerea), manipularea, transportul, vânzarea materialelor reciclabile și/sau a altor deșeuri, în alte condiții decât cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la nivelul municipiului Constanța.

 • 21. îndemnul la săvârșirea faptelor de la punctul 23, cumpărarea materialelor reciclabile și/sau altor deșeuri precum și încărcarea acestora în mijloace de transport, în locuri neautorizate;

 • 22. Ocuparea domeniului public cu vehicule în afara zonelor în care se permite oprirea/ staționarea/ parcarea ori în afara spațiilor marcate expres de administratorul drumului public;

 • 23. împiedicarea sub orice formă a accesului autorizat la căminele de vizitare a rețelelor subterane, precum și a receptorilor de canal, tablouri electrice, de gaze sau alte utilități publice;

 • 24. Staționarea în zona de siguranță sau pe traseul desfășurării unor evenimente culturale, sportive, religioase, mitinguri, manifestații, etc;

 • 25. în cazul unor intervenții ale poliției, jandarmeriei, pompierilor, ambulanței sau altor entități cu atribuții, pentru eliberarea zonei, căilor de acces, înlăturării unui pericol, se interzice trecerea/ oprirea/ staționarea vehiculelor sau pietonilor; ;

 • 26. în scopul înlăturării unui pericol iminent care aduce atingere vieții, integrității corporale, sănătății persoanelor sau libera circulație a persoanelor se interzice trecerea/ oprirea/ staționarea vehiculelor sau pietonilor (zona va fi semnalizată/securîzată corespunzător).

CAPITOLUL V

întreținerea și folosirea construcțiilor de orice fel, norme privind comportamentul persoanelor fizice în locuri publice și imobile cu orice destinație aparținând municipiului Constanța

Art. 9 Constituie contravenție la normele privind întreținerea și folosirea construcțiilor de orice fel, următoarele fapte:

 • 1. Montarea pe domeniul public de dispozitive pentru uscarea rufelor;

 • 2. Neluarea măsurilor de prevenire și/sau împiedicare a scurgerii apelor uzate/menajere sau a altor lichide pe domeniul public/privat al municipiului Constanța sau ai cetățeanului.

 • 3. Neluarea măsurilor de împiedicare a producerii și răspândirii prafului în și din imobile, inclusiv din cadrul organizărilor de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar -gospodărești și pe amplasamentele de lucrări pentru demolarea construcțiilor, prin pulverizare cu apă a amplasamentului sau porțiunilor din clădire supuse demolării;

 • 4. Neasigurarea tuturor condițiilor necesare, inclusiv prin dotarea cu bene speciale, pentru prevenirea împrăștierii în cadrul șantierelor și în zona învecinată, a deșeurilor, a materialelor de construcții, a molozului sau a pământului de către utilaje, mijloace de transport, curenți de aer sau ploaie, precum și/sau neasigurarea curățeniei.

 • 4A 1. Nerespectarea următoarelor obligații pentru deținătorii de imobile din municipiul Constanța, unde protejarea vizuală față de spațiul public se va realiza astfel: a) pe perioada executării lucrărilor de construcții/desființare sau intervenții la clădiri (în baza unei autorizații valabile)- pe toate fațadele clădirii se montează mesh-uri perimetrale imprimate cu fațadele propuse și menținute pe toată perioada executării lucrărilor;

 • b) în situația în care sunt sistate lucrările, construcția se protejează cu mesh-uri perimetrale, imprimate cu fațada/fațadele clădirii propuse și menținute pe toată perioada de conservare a lucrărilor;

 • c) în situația construcțiilor aflate în stare de degradare, acestea se protejează cu mesh-uri perimetrale, imprimate cu fațada/fațadele clădirilor inițiale și menținute până la începerea lucrărilor de reabilitare autorizate;

 • 5. Ocuparea domeniului public cu piloni metalici, lanțuri, obiecte sau alte materiale, în vederea delimitării locurilor de staționare/parcare a vehiculelor sau a locurilor cu altă destinație, fără a deține aprobarea administrației publice locale pentru aceste lucrări.

 • 6. Neîmprejmuirea cu panouri metalice aliniate, cu înălțimea între 2,2 și 2,4 metri, inscripționate cu denumirea firmei constructoare și cu un aspect estetic corespunzător, în limita suprafețelor legal aprobate, cu respectarea prevederilor și normelor de siguranță legale.

6A1. Neafișarea panoului de identificare a construcției care să cuprindă numărul autorizației de construire, denumirea și adresa obiectivului, numele și prenumele beneficiarului și a constructorul cu datele de contact la loc vizibil pe toată durata execuției lucrărilor de construcții.

 • 7. Neîntreținerea, deteriorarea, murdărirea sau neluarea măsurilor de conservare a zidurilor, gardurilor, porților, ferestrelor, jgheaburilor și fațadelor construcțiilor de orice fel și a elementelor de construcție, dacă fapta nu constituie infracțiune.

 • 8. Menținerea pe amplasament a unei firme, forme de publicitate sau reclame, deteriorate sau depășite, precum și neluarea măsurilor în vederea asigurării pe toată perioada executării sau conservării lucrărilor de construcții a aspectului estetic al panourilor aliniate și a mesh-urilor imprimate cu fațada/fațadele clădirii viitoare.

 • 9. Blocarea accesului pe trotuarul de gardă aferent imobilelor și/sau montarea de garduri de sârma ghimpată sau improvizații de garduri din diferite materiale, altele decât modelele aprobate prin H.C.L. nr. 45/28.03.2002 privind aprobarea documentației tipuri de garduri pentru protejarea spațiilor verzi și a parcărilor aferente blocurilor de locuințe din municipiul Constanța.

 • 10. Folosirea de hârtii, cârpe, scânduri, folii de plastic, table, sau alte materiale în locul geamurilor lipsă la ferestrele sau la ușile amplasate la exteriorul clădirilor.

 • 11. Lipirea sau expunerea de afișe ori anunțuri pe ziduri, porți, stâlpi, panouri, uși, geamuri sau în alte locuri decât cele special amenajate.

 • 12. Neîntreținerea în parametri constructivi sau înfundarea din neglijentă a instalațiilor sanitare, dacă prin aceasta se împiedică folosirea normală a acestora de către ceilalți colocatari sau duce la degradarea imobilului.

 • 13. Neîndeplinirea obligațiilor de către proprietari, deținători și asociațiile de proprietari, privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații a instalațiilor și spatiilor cu destinație și folosință comună (acoperișuri, terase, instalații canalizare ape meteorice și uzate, instalații alimentare cu apă caldă și rece, instalații termice subsol), până la racordul de branșare utilități deservit de agentul prestator de servicii, care pot duce la pierderea stabilității construcțiilor și la degradarea îmbrăcăminții asfaltice, a trotuarelor și străzilor.

 • 14. Executarea de lucrări improvizate pentru anexele gospodărești ( cotețe, șoproane, pătule, împrejmuiri adăposturi animale și păsări, etc. ) din materiale ușoare, altele decât cele prevăzute la Art. 3 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, pe teren aparținând domeniului public/privat al municipiului Constanța.

 • 15. Menținerea lucrărilor improvizate prevăzute la art. 9, punctul 14, după expirarea termenului de desființare, termen dispus prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 • 16. Inscripționarea numărului de înmatriculare al autovehiculului sau a numărului de autorizației de rezervare a locului de parcare pe domeniul public, garduri, clădiri sau alte zone aparținând domeniului public.

 • 17. Neamenajarea parcărilor în stațiunea Mamaia, indiferent de forma de proprietate sau de administrare a acestora până la data de 1 iunie a fiecărui an, în sensul împrejmuirii/delimitării, semnalizării, iluminării, trasării marcajelor specifice și întreținerii spatiilor verzi adiacente.

 • 18. Neîntreținerea în stare corespunzătoare a panourilor indicatoare, firmelor și reclamelor ( luminoase și neluminoase).

 • 19. Neîndeplinirea obligațiilor deținătorilor de imobile ( indiferent forma de proprietate) persoane fizice sau juridice din municipiul Constanta, inclusiv stațiunea Mamaia, de a întreține în stare corespunzătoare de curățenie acoperișurile blocurilor, locuințelor, spatiilor comerciale, hotelurilor, teraselor, barurilor, restaurantelor, etc. și instalațiile aferente.

 • 20. Așezarea/montarea de corturi în vederea campării în alte locuri decât cele special amenajate/destinate;

 • 21. Neasigurarea corespunzătoare a eliminării apei rezultate în urma utilizării instalațiilor de climatizare, astfel încât să nu afecteze imobilul sau dotările acestuia, sau să producă disconfort persoanelor fizice sau juridice sau persoanelor fizice în trecere pe sub acestea.

 • 22. Nemontarea de către deținătorii de imobile a jgheaburilor și burlanelor pentru colectarea de ape pluviale sau neînlocuirea jgheaburilor și burlanelor uzate.

Art. 10 Constituie contravenție la normele privind comportamentul persoanelor fizice în locuri publice și imobile cu orice destinație aparținând municipiului Constanța, următoarele fapte:

 • 1. Nerespectarea obligațiilor legale și a regulilor de folosire a locurilor/spațiilor de orice fel aparținând administrației publice locale (cu destinația locuință, spațiu comercial, de recreere și agrement, social, etc);

 • 2. Ocuparea de către orice persoană a unui imobil, a unei locuințe, aparținând municipiului Constanța, fără drept;

 • 3. Refuzul de a părăsi un loc/spațiu aparținând municipiului Constanta, la cererea îndreptățită a reprezentanților autorizați ai RAEDPP Constanța;

 • 4. Neanunțarea persoanelor îndreptățite (administrator, etc) cu privire la părăsirea unei locuințe ce aparține municipiului Constanța, pe care o deține în închiriere/comodat pe o perioada mai mare de 30 zile, precum și necomunicarea persoanei delegate pentru situații neprevăzute în acest caz (nume, telefon de contact);

 • 5. Realizarea unor improvizații de orice fel în casa scărilor sau în alte spații comune ale imobilelor ce aparțin municipiului Constanța;

 • 6. Neremedierea defecțiunilor la instalațiile sanitare sau termice în spațiile locative ce aparțin municipiului Constanța, dacă prin această faptă se afectează funcționarea normală a sistemului și buna vecinătate, precum și refuzul de a remedia astfel situații;

 • 7. Neigienizarea spațiilor locative de către chiriași/comodatari;

 • 8. Neanunțarea în scris a oricăror modificări intervenite în situația școlară a copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani, aflați în întreținerea titularilor contractelor de închiriere/comodat a imobilelor ori spațiilor locative aparținând municipiului Constanța (semestrial se va înainta poliției locale o copie a adeverinței ce atestă urmarea cursurilor de învățământ obligatoriu de către minorul aflat în întreținere);

 • 9. Neasigurarea prezenței minorului cu vârsta mai mică de 18 ani la cursurile școlare obligatorii ;

 • 10. Folosirea unui spațiu/imobil impropriu, neavând destinația de locuință, fără a avea condiții igienico - sanitare corespunzătoare, existând posibilitatea infectării mediului și/sau îmbolnăvirii oamenilor și animalelor din zona respectivă;

 • 11. Desfășurarea de acte/fapte de natură artistică pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța (acte artistice), fără a deține acord, aviz, autorizație eliberată de organele autorității publice locale ori cu nerespectarea locului stabilit, a intervalelor orare ori a obligațiilor specificate în conținutul acestora.

CAPITOLUL VI

Menținerea curățeniei în piețe, târguri și oboare

Art. 11 Constituie contravenție la regimul comerțului în piețe, târguri și oboare, următoarele fapte:

 • 1. Depozitarea de către comercianți în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri decât cele stabilite a oricăror tip de ambalaje, produse, bunuri și care împiedică circulația normală în incintele menționate;

 • 2. Murdărirea și necurățirea permanentă de către producători sau comercianți a incintelor piețelor, târgurilor și oboarelor;

 • 3. Murdărirea și necurățarea zonelor limitrofe ( trotuare, străzi, parcaje) de către comercianți și producători, cu ocazia descărcării sau încărcării produselor sau obiectelor;

 • 4. Necurățarea zilnică de către cel care administrează piețe, târguri sau oboare, a incintelor respective cât și a zonelor limitrofe (trotuare, străzi, parcaje ),

CAPITOLUL VII

Reglementări privind deținerea păsărilor șî/sau animalelor pe raza municipiului Constanța

Art. 12 Constituie contravenție privind deținerea și creșterea animalelor de companie și domestice pe raza municipiului Constanta, următoarele fapte:

 • 1. Nerespectarea distantei de minim 4 metri a amplasamentului adăpostului câinelui atât fată de apartamentele din curțile de folosință comună, cât și față de imobilele învecinate, care afectează buna vecinătate;

 • 2. Plimbatul fără lesă a câinilor care nu se încadrează în categoria câinilor periculoși pe drumurile publice, în parcuri sau alte spații/locuri publice, chiar însoțiți de stăpâni sau de deținătorii temporari ai acestora, cu excepția locurilor special amenajate;

 • 3. Creșterea animalelor pe raza municipiului Constanta, cu nerespectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014.

 • 4. Lăsarea liberă a câinilor, atât ziua cât și noaptea, în curțile de folosință comună, de natură a pune în pericol colocatarii sau alte persoane;

 • 5. Neridicarea de îndată, din orice locuri, a excrementelor lăsate de animalele de companie. Pentru aceasta, deținătorul animalului de companie are obligația de a avea asupra sa materiale care să-i permită realizarea acestei operațiuni;

 • 6. Neridicarea resturilor rezultate în urma hrănirii câinilor, pisicilor sau a altor animale pe domeniul public sau pe spațiile de folosință comună din interiorul sau de jur împrejurul imobilelor

 • 7. Deținerea sau creșterea păsărilor și animalelor în cartierele cu blocuri de locuințe și în vecinătatea instituțiilor, cu excepția animalelor de companie,

 • 8. Creșterea neautorizată a animalelor în zona de protecție a litoralului, 500m de la luciul de apă al mării sau al lacurilor Siutghiol și Tăbăcăriei.

 • 9. Aruncarea de animale decedate sau de resturi de animale pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța;

 • 10. Nerespectarea următoarelor obligații avute de persoanele fizice în ceea ce privește creșterea animalelor în zonele unde acest lucru este permis, pentru prevenirea apariției și difuzării bolilor epizootice:

 • a) să amplaseze adăposturile sau orice alte construcții pentru creșterea păsărilor și animalelor la o distanță de cel puțin 10 m de orice locuință sau stradă, încât să nu producă poluarea mediului înconjurător sau disconfort vecinilor;

 • b) să aibă asigurată sursa de apă potabilă și scurgere separată de restul locuinței;

 • c) să păstreze în permanență curățenia cu respectarea strictă a regulilor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea și îngrijirea păsărilor și animalelor;

 • d) să nu adăpostească, pășuneze sau furajeze păsările sau animalele pe terenurile pe care sunt depozitate resturi menajere și reziduuri industriale, precum și la o distanță mai mică de 100 de metri de căile de comunicație (străzi, cale ferată);

 • e) să nu folosească în hrana păsărilor și animalelor resturi menajere provenite din pubele, platforme sau depozite de gunoi neorganizate;

 • f) să supravegheze păsările și animalele astfel ca acestea să nu treacă sau să rămână libere pe drumurile publice, spații verzi și terenuri în perimetrul construibil din municipiul Constanța

CAPITOLUL VIII

Sancțiuni

Art. 13 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 punctele 1-9, 11 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei Ia 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

Art. 14 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 pct. 10, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele fizice și de la 400 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

Art. 15 Nerespectarea obligaților prevăzute la art. 6 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice;

Art. 16 Contravențiile prevăzute la art. 7 punctele 1, 2, 4, 5, 6, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

Art. 17 Contravenția prevăzută la art. 7 punctul 3f se sancționează cu amendă de ia 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

Art. 18 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 8 punctele 1-2, 4-12, 14-16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, și 26 se sancționează cu amendă contravențională de la 400 Ia 800 lei pentru persoanele fizice și de Ia 500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

Art. 19 Nerespectarea obligațiilor prevăzute ia art. 8 punctele 3, 13, 17 și 19, se sancționează cu amendă contravențională de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei Ia 2500 lei pentru persoanele juridice.

Art. 20 Pentru contravenția prevăzută la art.8, punctele 20 și 21 persoana împuternicită să aplice sancțiunea poate dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, potrivit dispozițiilor OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare și a O.G. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 punctele 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21 și 22 se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

Art. 22 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 punctele 3,4,4Al(a,b,c),6,6Al,12,13,15,16,17,19, se sancționează cu amendă contravențională de la 800 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1000-2500 pentru persoanele juridice.

Art. 23 Contravențiile prevăzute la art. 9 punctul 4A1, se sancționează cu amendă de la 2000 Iei la 2500 lei.

Art. 24

 • 1) . După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare vor conține specificațiile menționate la art. 9 punctul 4A1.

 • 2) . Odată cu aplicarea sancțiunii se dispune luarea măsurilor de remediere a situației în termenul stabilit în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 • 3) . In cazul în care contravenienții nu s-au conformat măsurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, autoritatea administrației publice locale va sesiza instanțele judecătorești.

Art. 25 Pentru contravenția prevăzută la art. 9, punctul 14 se dispune măsura desființării lucrărilor improvizate.

Art. 26 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă contravențională de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele fizice.

Art. 27 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 punctele 1-3, se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 2500 lei.

Art. 28 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 punctul 4, se sancționează cu amendă contravențională de la 1000 lei la 2500 Iei.

Art. 29 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 12 se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice, și de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art. 30 Obstrucționarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum și refuzul prezentării documentelor solicitate, constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale, Art, 31 Pentru faptele prevăzute în prezenta hotărâre, unde a fost afectat sub orice formă domeniul public sau privat al municipiului Constanta, se vor percepe despăgubiri civile, calculate de serviciile de specialitate ale Primăriei Constanta, în baza documentului de constatare de Ia momentul constatării contravenției; aducerea la starea inițială a terenului afectat se asigură prin grija serviciului de specialitate.

Art. 32 Pentru vehiculele sau bunurile care se află în situațiile prevăzute de art.8 pct.l, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24,’25 și 26, agentul constatator poate dispune măsura ridicării, transportării și depozitării acestora în spații special amenajate, până la restituirea acestora proprietarilor sau deținătorilor legali, cu respectarea prevederilor legale și după recuperarea integral a cheltuielilor aferente acestor activități.

Art. 33 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezenta hotărâre se face prin proces verbal încheiat de Primar, împuterniciții Primarului, polițiștii locali, ofițerii și agenții Poliției Române.

Art. 34 împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art. 35 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. 1, inclusiv în sensul că se poate achita în 15 zile jumătate din cuantumul minim al amenzii.

Art. 36

 • 1) . Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace * tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției;

 • 2) . în cazurile prevăzute Ia alin. (1), procesul-verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității acestuia, menționându-se aceasta în procesul verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;

Art. 37 Pentru contravențiile prevăzute la art. 8, pct.l, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 și 26 - sancțiunea se va aplica proprietarului vehiculului așa cum este el definit în prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, -