Hotărârea nr. 460/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017”, str. Pictor Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara

Hotarârea numarul 460 din 27.11.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017”, str. Pictor Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-011731/14.10.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-011731/14.10.2020 - al Directiei Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.10.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-011731/14.10.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, întocmite în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 62/07.11.2019, Aviz C. J. Timis nr. 58/ 19.08.2020, Avizul Arhitectului Sef nr. 34/10.09.2020;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4627/19.11.2018 cu termen de valabilitate prelungit pana la data de 18.11.2020 si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 86/15.07.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și competările ulterioare;

Hotărăște


Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017”, str. Pictor Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, având ca beneficiari S.C. ALENIA ARENA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 269/MPA/19, realizat de S.C. RD SIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 34 din 10.09.2020:
- Regim de construire: de la (2S)+P+8E-12E (la nord) - pana la (2S)+P+15E (la sud), sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform normativelor in vigoare;
- Funcţiune propusă: locuințe colective și servicii;
- Înălţime maximă: Hmax. constructii = 61.60m (cota absoluta maxima de 149.30m respectiv 87.70m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural) conform precizarilor din avizul de principiu al Autoritatii Aeronautice Civile Romane;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=3.5;
- Spaţii verzi: minim 21.81% conform Deciziei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 86 din 15.07.2020;
- Retrageri față de aliniament, minime față de limitele laterale și fata de limita posterioara, conform Plansei „Reglementari Urbanistice”– nr. 01.5.-A și cu respectarea precizarilor din R.L.U;
- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2020 privind aprobarea „Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 – Cadastrul Verde”.
- Accese: accesul auto şi pietonal se vor realiza în conformitate cu PUZ aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017, in baza avizelor DT2015-000122/22.01.2015 reconfirmat cu avizul DT2016-002818/06.10.2016, precum si prin punctul de vedere al Comisiei de Circulatie nr. DT2020-001216/10.09.2020;
- Locurile de parcare se vor asigura cu preponderență la subsol;
- Servituti: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 56/03.02.2020;
Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017”, str. Pictor Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 01.6-A ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilitatilor necesare investitiei in conformitate cu Planul de actiune asumat. Accesul pe parcelă se va realiza din domeniul public, avand ca beneficiar si proprietar: S.C. ALENIA ARENA S.R.L Timişoara, inscris in CF 444226, cad 444226 (S=263mp), CF 449633, cad 449633 (S=32.200mp), este situat în partea de nord a municipiului Timisoara, si este delimitat astfel: la nord de terenuri identificate prin nr. cad. 446039, nr. cad. 446043, nr. cad. 446084 Timisoara, la sud de strada Ioan Zaicu adiacent liniei de cale ferată în curs de exploatare linie CF 100 București Nord - Jimbolia, interstația Timișoara Est - Timișoara Nord, la est de parcele apartinand domeniului public/privat, teren urbanizat prin HCL 503/20.11.2015, Planului Urbanistic Zonal "COMPLEX PARK PLAZA", cu construcție finalizată (clădire de locuințe și servicii S+P+9R) sau în curs de execuție, la vest de terenuri - conform documentațiilor de urbanism aprobate.
Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 01.6-A ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilitatilor necesare investitiei in conformitate cu Planul de actiune asumat.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017”, str. Pictor Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. ALENIA ARENA S.R.L.;
- Proiectantului S.C. RD SIGN SRL.;
- Mass-media locale.

Alimentarea cu energie electrică

Situația existentă

În momentul actual, in zona studiată se afla o linie subterana de medie tensiune si un post tranformare MT/JT.

Situația  propusă

Pentru alimentarea noului obiectiv se va muta postul de transformare existent, post care va alimenta primele corpuri de bloc iar pentru etapele viitoare se va mai suplimenta cu inca un post de tranformare MT/JT.

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o retea electrica subterana pentru racordarea consumatorilor ce vor aparea in zona studiata.

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori este Pi=4800 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.=1900 kW .

Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este Pi=25x0,125 W = 3,125 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 25x0,125 W = 3,125 kW.

Puterea instalata estimata totala(locuinte+sevicii edilitare+iluminat public) este Pi=4803 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 1903 kW.

Se propune realizarea de bransamente in cablu subteran.

Operatorul de distributie va decide soluția de alimentare cu energie electrică pentru fiecare loc de consum în parte.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu energie electrică care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Iluminat public

Situația existentă

În momentul actual, în zona studiată nu există iluminat public.

Situația propusă

Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu inaltimea de 11m, capabili sa reziste la lovituri de trasnet, echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 60W sau cu sursa cu halogenuri metalice de 125W. Stalpii vor fi prevazuti cu tablou electric înglobat in corpul stâlpului si vor fi leg^^h^joriza de pamant.

Alimentarea stalpilor de iluminat se va realiza in cablu pozat ingropat in sapatura predominant in zona verde.

Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din posturile de transformare propuse.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu energie electrică a iluminatului public care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Canalizație telecomunicații

Situația existentă

În momentul actual, în zona studiată nu există rețea de telecomunicații, ci doar adiacent.

Situația  propusă

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită multitudinii de operatori ce pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea flexibilității în alegerea furnizorului, se va realiza o canalizație Tc subterană cu 2 tuburi PVC-M D90mm, fară pozarea cablurilor de fibra optică. Echipamentele active, pasive și cablurile de telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați.

Fiecare parcelă va beneficia de branșament de telecomunicații.

La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de racordare și branșament pentru rețelele de telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Valoare aproxomativa a lucrarilor este de 355000 euro + TVA.

Durata lucrarilor de executie este 12 luni.

LISTA CANTITATI - INSTALAȚII ELECTRICE

Nr.

crt.

Denumire articol

UM

Cantitate

OBS.

I. ILUMINAT PUBLIC

1

Cablu CYAbY 3X4 mm2 (pozat in sant) pentru iluminat exterior

m

942

2

Cablu CYY-F 3X1,5 mm2 (pozat in interior stalp)

m

350

3

Sapatura manuala profil sant (l=300mm x h=800mm)

mc

142

4

Umplutura cu nisip

mc

53

5

Umplutura compactata pamant

mc

89

6

Folie avertizoare

m

592

7

Stalp OlZn , Hutil=11m , prevazut cu usita vizitare si tablou sigurante , IP65

(inclusiv fundatie) pt iluminat exterior

buc

25

8

Corp iluminat cu sursa LED 60W / halogenuri metalice 125W , IP65, pentru montaj pe stalp

buc

25

9

Electrod Ol-Zn l=2 m

(priza pamant la fiecare stalp de iluminat)

buc

25

10

Platbanda OlZn 40x4 mm

(priza pamant la fiecare stalp de iluminat)

m

652

11

Piesa racord plat-plat pt. platbanda 40x4mm

buc

50

12

Verificare priza de pamant

buc

2

II. Lucrări telecomunicații si branșament

1

cablu telecomunicatii (fibra optica) (pozat in tubulatura in sant)

m

651

1

Tub protectie PVC-M D=90mm (pozat in in sant)

m

1200

2

Cablu energie electrica (conform solutie alimentare ENEL) (pozat in sant)

m

986

3

Sapatura manuala profil sant (l=300mm x h=800mm)

mc

265

4

Umplutura cu nisip

mc

99

5

Umplutura compactata pamant

mc

166

6

Folie avertizoare

m

1102

7

Post transformare MT/JT

buc

2

LOMBREA 5 A-ELECTROTEHNIK ^3^/7741


PLAN URBANISTIC ZONAL

- MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 453 din 21.11.2017 -

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Amplasament:

Timișoara, strada Ioan Zaicu, nr. 5

CF nr.449633 (provenit din C.F. nr.446804 și C.F. nr.446805),

CF nr.444226 Timișoara

Beneficiar

S.C. ALENIA ARENA S.R.L.

Faza:

P.U.Z. (PLAN URBANISTIC ZONAL)

Data:

OCTOMBRIE 2020

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Cap. I. DISPOZIȚII GENERALE

 • I.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de Reglementări a documentației.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza zonificării s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare a construcțiilor ce se vor aplica.

Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții) sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale “P.U.Z. - Modificare Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr.453 din 21.11.2017”, Timișoara, strada Ion Zaicu, nr.5, CF nr.449633 (provenit din C.F. nr.446804 și C.F. nr.446805), C.F. nr. 444226, Timișoara.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și a fost aprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2016, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Dacă prin prevederile unor documentații pentru părți componente ale teritoriului studiat se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

 • I.2. Baza legală a elaborării

  • I.2.1. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • - Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ- indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

 • - Legea 197/2016 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Hotărârea de Guvern privind Regulamentul General de Urbanism nr. 525/1996;

 • - Legea privind amenajarea teritoriului nr. 350/2001 (republicată);

 • - Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);

 • - Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

 • - Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998;

 • - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994;

 • - Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 (republicată);

 • - Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată);

 • - Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 • - Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 • - Codul Civil;                           ’

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. 619/2018;     ’

 • - Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012.

Este obligatorei coroborarea prezentului regulament cu întreaga legislație în vigoare la data autorizării construcțiilor și amenajărilor.

Orice modificare legislativă ce intră în contradicție cu prevederi ale prezentului regulament sau modifică unele restricții prevăzute în legislație preluate ca atare în prezentul regulament, va modifica în consecință și acele prevederi corespunzătoare din prezentul regulament.

 • I. 3. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal "Modificare PUZ aprobat prin HCL nr.453 din 21.11.2017”, parcelele cu C.F. nr. 449633 (provenit din C.F. nr.446804 și C.F. nr.446805), C.F. nr. 444226 intravilan Timișoara, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timiș pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, în suprafață totală de 32.463mp, identificată prin C.F. nr. 449633 (provenit din C.F. nr.446804 și C.F. nr.446805), C.F. nr.444226 Timișoara.

Recomandăm Consiliului Local Timișoara preluarea prevederilor considerate benefice și introducerea acestora în P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul întregii localități.

Prezenta documentație prevede modificarea parțială a Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017, cu referire la coeficientul de utilizare al terenului și reglementarea urbanistică al terenului identificat prin C.F. nr. 444226, Timișoara. Condițiile de amplasament și accesibilitate pe teren rămân în aceeași formă stabilită prin PUZ-ul anterior. Desasemenea o mare parte din Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.-ului aprobat prin HCL nr.453 din 21.11.2017 ramâne neschimbat. În continuare articolele menținute, nemodificate din regulamentul inițial (aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017) vor fi scrise cu caractere înclinate.

Cap. II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • II.1. Zone și subzone funcționale

  Generalități

  Zona funcțională reprezintă o parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.) (anexa la L350/2001).

Subzona funcțională reprezintă o parte din teritoriul unei zone funcționale, cuprinsă într-o singură unitate teritorială de referință, omogenă din punct de vedere al caracteristicilor urbanistice, asupra căreia se pot aplica același set de reguli.

Zone și subzone funcționale

Teritoriului zonei studiate este compus din următoarele zone funcționale:

 • a) Misl - Zona mixtă pentru servicii și locuire colectivă;

 • b) CC - Zona pentru căi de comunicație și construcții aferente, compusă din:

 • - CCre - subzona de căi de comunicație rutieră existente sau modernizate din zonă;

 • - CCrp - subzona de căi de comunicație rutieră propuse, reprezentând rețeaua de străzi noi, propuse;

Prezentul regulament aduce modificări în zona funcțională Misl - Zona mixtă pentru servicii și locuire colectivă. Zona pentru căi de comunicație și construcții aferente (CC) nu reprezintă obiectul prezentei documentații, se pastrează prevederile conform Regulamentul Local de Urbanism aferent Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr.453 din 21.11.2017.

 • II.2. Unități teritoriale de referință

Unitatea teritorială de referință (UTR) reprezintă o subdiviziune urbanistică a teritoriului intravilan, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar (anexa nr.2 la L350/2001).

Teritoriul zonei studiate este cuprins într-o singură Unitate Teritorială de Referință. În cadrul PUG în lucru aceasta se înscrie în UTR RiM: Restructurarea zonelor cu caracter industrial - Zonă mixtă.

Cap. III. PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE

M - ZONA MIXTĂ

 • III.1. Obiective și modalități de operare

Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se cont de următoarele obiective:

 • Amenajarea urbanistică a zonei studiate;

 • Zonificarea funcțională, având în vedere obiectivele propuse și folosirea optimă a terenului;

 • Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • Echiparea tehnico-edilitară a zonei;

 • III.2. Generalități

Caracterul zonei

Zona are un caracter mixt urban, în care se regăsesc în proporții diferite de funcțiuni, locuire colectivă în clădiri rezidențiale înalte, inclusiv cazare turistică, cca. birouri și funcțiuni administrative și instituții și servicii publice.

Zona este gândită ca o dală urbană, ridicată de la nivelul solului, destinata pietonilor. Sub dala sunt acomodate în 1 sau 2 subsoluri parcajele aferente, respectiv functiunile tehnice.

Tipuri de subzone funcționale

Zona mixtă este împărțită în doua subzone funcționale, în conformitate cu planșa - Reglementări urbanistice.

Zonificare:

 • - - Mislpl - subzona mixtă de instituții, servicii și locuire colectivă, propusă la S;

 • - - Mislp2 - subzona mixtă de instituții, servicii și locuire colectivă, propusă la N;

 • III.3. Utilizare funcțională

9

 • III.3.1. Utilizări permise:

Zona funcțiuni MIXTE: servicii (administrative și financiar-bancare, educație, comerciale și publice, parcaje supraetajate), turism, locuire colectivă și funcțiuni complemetare.

 • locuire colectivă;

 • funcțiuni administrative - birouri, sedii de companii, etc;

 • financiar-bancare;

 • comerciale (terțiare) cu caracter intraurban;

 • culturale;

 • alimentație publică (cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de

maxim 15 locuri);

 • instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private);

 • sănătate;

 • sportive și de agrement;

 • turism;

 • parcari supraetajate.

Zona destinată spațiilor verzi, circulații pietonale, auto și parcaje, instalații edilitare

 • amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de

mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.).

 • pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame).

 • circulații pietonale

 • accese auto pentru parcari subterane, supraetajate și supraterane

 • parcaje

 • III.3.2. Utilizări permise cu condiții:

 • •   La parterul clădirilor de locuit (art. 6, OMS 119/2014):

 • - se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, care nu vor crea disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unitațile sus-mentionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților;

 • - se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deșeurilor solide, spălătorii,

uscătorii;

 • - se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor (garaje), doar cu acceptul asociației de locatari sau proprietari;

 • - activitățile de birou se pot organiza și la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se obține acceptul vecinilor direcți.

 • - schimbarea destinației unui spațiu de locuit se va face numai cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și functionarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.

 • Unitățile comerciale și de prestări servicii, parcaje supraetajate, care pot crea riscuri

pentru sănătate și disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante, etc, se vor amplasa în clădiri separate, la distanță de minim 15m de ferestrele locuințelor.

Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile mai sus menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare (alin.1, art. 5, OMS 119/2014).

 • Conform OMS 119/2014, zonele necesare odihnei și recreerii se vor amplasa în locuri care prezintă cele mai avantajoase elemente naturale.

 • În cadrul amenajării și dotării zonelor destinate odihnei și recreerii se vor asigura (art.8, OMS 119/2014):                                    ’

 • - instalații de alimentare cu apa potabilă;

 • - W.C.-uri publice și locuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

 • - colectarea și îndepărtarea apelor uzate prin instalații de canalizare, locale sau zonale, a caror construcție și exploatare să evite poluarea factorilor de mediu;

 • - spațiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalități adecvate de colectare a dejecțiilor acestora;

 • - banci și spații amenajate pentru picnic.

 • Locul de joacă pentru copii va fi o suprafață compactă și se va dimensiona conform legislației în vigoare.

 • Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante), substanțele

poluante și alte nocivități din aerul, apa și solul zonelor locuite nu vor putea depăși limitele maxime admisibile din standardele în vigoare (art. 10, OMS 119/2014).

 • Pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială: spitale, centre de sănătate, centre de diagnostic, centre multifuncționale, ambulatorii de specialitate, creșe, grădinițe, școli, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe, arterele de circulație cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin

studii de impact (art. 14, OMS 119/2014).

 • •  Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă

necesităților și confortului populației din zonă, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

 • III .3.3.   Utilizări interzise temporar:

 • Este interzisă amplasarea construcțiilor în zonele de protecție a infrastructurii feroviare, a infrastructurii de rețele electrice existente și a infrastructurii de rețele de irigații, până la obținerea avizului proprietarilor acestora și îndeplinirea condițiilor tehnice înscrise în acestea.

 • II I.3.4. Utilizări interzise permanent:

Sunt interzise următoarele:

 • desfășurarea activităților cu profil industrial sau a altor tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • amplasarea funcțiunii de depozitare de deșeuri solide sau stații de epurare a apelor uzate;

 • stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei;

 • activități de depozitare, antrepozite, comerț en-gros;

 • comerț en-detail cu suprafața utilă mai mare de 3000 mp, în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), cu exceptia clădirilor tip mall, etc;

 • stații de întreținere auto sau spalatorii auto;

 • locuire de tip individual;

 • lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și parcelele adiacente;

 • ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

 • Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită (alin.2, art.5, OMS 119/2014).                                     ’

Cap. IV. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTUCȚIILOR

 • I V.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

 • IV .1.1. Resursele subsolului

Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării și prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisă.

Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării și prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către Consiliul Local Timișoara, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.

În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

Zonele care conțin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la Consiliul Județenean Timiș prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale Timiș.

 • IV. 1.2. Resursele de apă

Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz, și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

Poluarea în orice mod a resurselor de apă este interzisă (alin. 1, art. 15, L107/1996).

Pentru protecția resurselor de apă, se interzic (art. 16, L107/1996):

 • - punerea în funcțiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcțiune de noi ansambluri de locuințe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producție modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări și măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor;

 • - realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare și concomitentă a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare necesare;

 • - evacuarea de ape uzate în apele subterane, în bălți, heleșteie sau în iazuri, cu excepția iazurilor de decantare;

 • - utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau cu conținut periculos;

Lucrările de construcții, inginerie civilă și clădiri, precum și alte activități similare pe teren sau în teren care intră în contact cu corpurile de apă subterană pot fi autorizate specificând condițiile particulare ale acestora. În acest scop, aceste activități trebuie să se desfășoare în conformitate cu normele tehnice generale obligatorii elaborate pentru activitățile respective (alin.3, art.20, L107/1996).

IV. 1.3. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural -conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului natural înconjurător este interzisă.

IV.1.4. Zonele construite protejate

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

IV.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • IV.2.1. Siguranța în construcții

Autorizarea construcțiilor de orice fel de va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritate, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996;

Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

IV.2.2. Expunerea la riscuri naturale

Construcțiile se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.).

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor se va face cu respectarea condițiilor tehnice impuse de situarea terenului în zona cu risc seismic.

Pentru construirea clădirilor și instalațiilor în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

IV.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură, delimitate conform avizelor de specialitate obținute în prealabil, anexe prezentului PUZ, este interzisă.

În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Fac excepție de la prevederile aliniatului precedent construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora, sau cele care sunt permise prin normativele de specialitate privitoare la energia electrică, gaze, apă, canalizare, căi de comunicație și alte asemenea lucrări de infrastructură, precizate sau nu în avizele de specialitate obținute în prealabil, anexe prezentului PUZ.

Categoriile de construcții care se supun avizării privind securitatea la incendiu este cuprinsă în HG 1739/2006 și ca anexă la prezentul regulament.

IV.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/12/09/1997.

IV.2.5. Expunere la riscuri armate

Autoritățile administrației publice, institutiile publice, operatorii economici și proprietarii de imobile au obligația să prevadă în planurile de investiții și să realizeze adăposturi de protecție civilă (alin.2, art.45, L481/2004).

Categoriile de construcții la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice de protecție civilă, precum și adăposturile care se amenajează ca puncte de comanda este cuprinsă în HG 560/2005, modificată de HG 37/2007.

IV.2.6. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apa, instalațiile de canalizare și energie.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz;

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitara publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

Toate rețelele stradale de alimentare cu apă, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații se vor realiza subteran.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice și echipamentelor tehnice, necesare funcționării coerente a zonei.

Pentru zonele prevăzute în prezentul PUZ, vor exista următoarele dotări tehnico-edilitare (art. 4, OMS 119/2014):

 • - platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spalare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanență stare de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;

 • - spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încat să fie evitată accidentarea utilizatorilor;

 • - spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, situate la distanțe de minimum 5m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum și realizarea activităților de reparații și întretinere auto.

Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzatoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit.

 • IV.2.7. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în Cap. 3.3. a prezentului Regulament.

Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se vor face in zone sigure, pe terenuri salubre care vor asigura (alin.1, art.2, OMS 119/2014):

 • - reducerea degajarii sau infiltrarii de substante toxice, inflamabile sau explozive, aparute ca urmare a poluarii mediului;

 • - sistem de alimentare cu apa potabila in conformitate cu normele legale in vigoare;

 • - sistem de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

 • - sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere;

IV.2.8. Procentul de ocupare a terenului

În sensul prezentului regulament, procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului, care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită (anexa nr.2 la L350/2001).

Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zona mixtă este de 50 %.

Procentul maxim de ocupare a terenului, cu amenajari specifice, pentru zonele verzi este de 10% din suprafața de teren alocat spațiului verde și se referă la amenajări și mobilier specific amenajărilor peisagere (loc de joacă pentru copii, bănci, spații amenajate picnicului, loc pentru colectarea selectivă a deșeurilor, jardiniere, alei și pavaje,etc.).

IV.2.9. Coeficientul de utilizare a terenului

În sensul prezentului regulament, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajate, alei de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție (anexa nr.2 la L350/2001).

Coeficientul de utilizare a terenului maxim este de 3,5

IV.2.10. Lucrări de utilitate publică

Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara și/sau prezentul plan urbanistic zonal, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

În toate cazurile, la eliberarea unei Autorizații de Construcție, interesul public va fi considerat prioritar față de interesul persoanei direct interesate. Orice acțiune de construcție din zonă va fi analizată având în vedere ca aceasta să nu aducă atingere interesului public.

Exproprierea de imobile, în tot sau în parte, se face numai pentru cauză de utilitate publică, după o dreaptă și prealabilă despăgubire (art. 1, L33/1994).

Utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes național sau de interes local (art.5, L33/1994).

Sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecțiunile și explorările geologice; extracția și prelucrarea substantelor minerale utile; instalații pentru producerea energiei electrice; căile de comunicații, deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicații, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalații pentru protecția mediului; stații hidrometeorologice, seismice și sisteme de avertizare și prevenire a fenomenelor naturale periculoase și de alarmare a populației, sisteme de irigații și desecări; lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; salvarea, protejarea și punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice; prevenirea și înlaturarea urmărilor dezastrelor naturale -cutremure, inundatii; apărarea țării, ordinea publica și siguranța națională (art.6, L33/1994).

Sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări (art.2, L255/2010):

 • - lucrările de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes național, județean și local, precum și toate lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice;

 • - lucrările din domeniul gospodăririi apelor, instalațiile de determinare automată a calității apei, stațiile de pompare;

 • - lucrările de interes național de dezvoltare a producerii, transportului și distribuției de energie electrică și gaze naturale;

 • 4.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

  IV.3.1. Orientarea față de punctele cardinale

  Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, fiind prioritare condițiile tehnologice specifice ale activităților.

Clădirilor destinate locuințelor se va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate (alin.1, art.3, OMS 119/2014).                                      ’            ’

În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme nerespectarea prevederii aliniatului precedent (alin.2, art. 3, OMS 119/2014).

Pentru toate categoriile de construcții administrative și financiar-bancare se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.

Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.

Se recomandă evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.

 • IV.3.2. Amplasarea față de drumuri publice

In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

 • a) construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

 • b) parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);

 • c) conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastucturi ori alte instalații sau construcții de acest gen.

În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

 • IV.3.3. Amplasarea față de căi ferate din administrarea CNCF”CFR” SA

Amplasarea construcțiilor va respecta condițiile conform aviz CFR nr. 1C/9/4/960/ 29.04.2020.                ’                       ’

În zona de protecție a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Transporturilor:

 • a) construcții și instalații aferente exploatării și întreținerii liniilor de cale ferată;

 • b) construcții și instalații pentru exploatarea materialului rulant și a mijloacelor de restabilire a circulației;

 • c) instalații fixe pentru tracțiune electrică;

 • d) instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații, transmisiuni de date și construcțiile aferente acestora.

Construcțiile care se amplasează în zona de protecție a infrastructurii feroviare situate în zona studiată, până la introducerea în subteran sau altă soluție viitoare de reglementare a acesteia, se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și al Ministerului Transporturilor.

În sensul prezentului regulament, prin zonă de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100m măsurată de la limita celei mai exterioare linii de cale ferată, situată de o parte și de alta a căii ferate.

Lucrările de investiții ale agenților economici și ale instituțiilor publice, care afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare, se va autoriza numai cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și al Ministerului Transporturilor, și anume subtraversarea liniilor de cale ferată de rețele de telecomunicații, energie electrică, conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologice și canale libere.

În zona de protecție a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

 • a) amplasarea oricăror construcții, depozite de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare;

 • b) efectuarea oricăror lucrări, care prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de construcții sau care modifică echilibrul pânzei freatice subterane;

 • c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecție a infrastructurii căilor ferate române, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului.

Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., pentru lucrările de interes public, se fac numai cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și al Ministerului Transporturilor

nrd siqn

studio de arhitectura

sc rdsign srl


Pr. nr. 269/MPA/19


Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro


 • IV.3.3. Amplasarea față de aliniament

Alinierea clădirilor este obligatorie.

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând limitele de implantare propuse în Planșa de Reglementări Urbanistice.

Amplasarea construcțiilor la nivelul subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate.

Retragerile față de limitele de proprietate:

 • variabil între 10m - 22.29m pe latura de sud, pe strada Ioan Zaicu, menținut din PUZ aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017, respectând aliniamentul preluat de la PUZ Park Plaza;

 • minim 5m la strada nouă de 18m în partea de vest a terenului;

 • minim 10m în partea de est al terenului studiat - retragere menținută de la PUZ aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017;                ’

 • minim 10m față la strada nouă în partea de nord a terenului studiat, cu altimetrii de până la 30m și regim de înălțime de 2S+P+8E. Pentru altimetrii superioare cu H (în metri, și nu mai mult de 45m înălțime totală), retragerea clădirilor față de aliniament se va calcula după formula: 10m+H/2 - retragere menținută de la PUZ aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017.              ’

Este permisă despășirea limitelor de implantare cu balcoane cu condiția respectării prevederilor codului civil.

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • IV.3.4. Amplasarea în interiorul parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • a) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

 • b) pentru locuinte colective se vor respecta prevederile OMS 119/2014.

In cazul unor parcelări vor respecta retragerile obligatorii prevăzute în plansa de reglementări urbanistice și prevederile OMS 119/2014 pentru constructiile de locuințe colective

Amplasarea construcțiilor la nivelul subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate.

IV.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

IV.4.1. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare, cu posibilitate de întoarcere sau ieșire pe parcelă. Sunt prevăzute în proiect accese auto subterane care să deservească atât locuitorii cât și vizitatorii zonei.

 • În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor de mai sus, cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență teritorial.

 • Drumurile interioare create vor avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în Normativul P118/ 1998;    ’             ’

 • Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Pentru acestea, cât și pentru accesul autospecialelor sanitare, sau a mașinilor de gunoi și transport marfă sunt prevăzute accese și la nivelul solului, pe alei semicarosabile de minim 4 m.

 • Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

 • IV.4.2. Accese pietonale

 • Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în construcții și până la amenajările de orice fel;

 • În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se vor marca pe suprafețele de platforme și drumuri, fiind indicate prin panouri sau signalistică.

 • În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii.

 • Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • Pentru amenajările pietonale și aleile semicarosabile se recomandă utilizarea stratificărilor permeabile.

IV.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

IV.5.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există

posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

 • Pentru toate categoriile de construcții se poate deroga de la prevederile primului aliniament cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor

publice existente, fie să construiască noi rețele.

 • Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după realizarea rețelelor tehnico-edilitare sau în paralel cu acestea.

 • IV.5.2. Realizarea de rețele edilitare

 • Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local Timișoara.

 • Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

 • Se recomandă ca toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran.

 • Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

 • Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedestructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

 • Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere /modernizare/reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii.

 • Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea rețelei stradale, precum și a drumurilor de interes local și național, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

 • IV.5.3. Alimentare cu apă, canal

 • Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a orașului. Asigurarea alimentării cu apă și canalizare se va realiza prin branșarea la rețeaua de alimentare, respectiv la canalizarea publică existentă;

 • Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare;

 • În vederea alimentării cu apă a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiectul de extindere al rețelei de apă potabilă și canal, furnizat de către S.C. Aquatim S.A.

 • IV.5.4. Alimentare cu energie termică

 • Pentru construcțiile noi se propune rezolvarea alimentării cu energie termică prin centrală termică proprie alimentată cu gaz sau prin racord la societatea locală de termoficare, conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

 • IV.5.6. Rețea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la rețelele existente în zonă conform cu proiectele de specialitate.

 • IV.5.7. Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă, conform proiectului de specialitate.

 • IV.5.8. Telecomunicații

Pentru unitățile propuse pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele telefonice subterane, printr-un racord la rețelele existente în apropiere. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noilor unități.

IV.6. Reguli cu privire la, dezmembrări, unificări, forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor

 • IV.6.1. Dezmembrări, unificări, operațiuni de parcelare

Având în vedere amploarea investiției propuse, în cazul în care se doresc dezmembrări sau unificări ale terenurilor identificate prin C.F. nr. 449633, 444226 Timișoara din diverse motive juridice sau constructive (ex: etapizare corpuri clădire, ipotecă bancară, servituți etc.), acestea sunt permise cu respectarea uneia dintre următoarelor condiții:

 • 1. - pentru parcele mai mici de 2.500mp este permisă parcelarea conform art. 30 din Regulamentul General de Urbanism respectând prevederile de la alin(2), cu observația ca numarul parcelelor nu este limitat.

 • 2. - pentru parcele mai mari de 2.500mp este permis ca frontul staradal să fie până la dublu față de adâncimea parcelei, dar nu mai mic de 30m, iar numărul parcelelor nu este limitat.

 • 3. - dezmembrare în urma ieșirii din indiviziune. În cazul în care se construiește etapizat, se permite dezmembrarea terenului aferent fiecărei construcții indiferent de forma sau suprafața cu condițiia ca acesta să fie definit pe planul de situație la faza autorizație de construcție. Dezmembrarea este permisă doar după ce lucrările de construire au fost începute conform legislației în vigoare.

 • În toate cazurile este obligatorie condiția respectării principiilor de urbanizare stabilite prin prezentul Plan Urbanistic Zonal, în special cu condiția respectării plansei de reglementări urbanstice și a regulilor de amplasare a construcțiilor în interiorul parcelei, așa cum au fost ele stabilite la art IV.3.4.

 • În cazul eventualelor dezmembrări, indicii urbanistici se vor raporta global, la suprafața inițială a terenului reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal.

 • IV.6.2. Înălțimea construcțiilor

 • Regimul maxim de înălțime admis este de 2S+P+15E. Regimul maxim de înălțime va fi corelat cu planșa de Reglementări urbanistice. Zonificare, în sensul că în zona de nord, regimul maxim de înălțime admis este de 2S+P+8E-12E, iar în zona de sud regimul maxim de înălțime este 2S+P+15E.

 • Înălțimea totală a construcțiilor nu va depăși 60 m. Pentru zona de nord, delimitată în planșa de Reglementări Urbanistice, înălțimea totală a construcțiilor nu va depăși 45 m, iar pe zona de sud, înălțimea construcțiilor nu va depăși 60 m.

 • Se admit nivele parțiale (supante mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată.

 • IV .6.3. Aspectul exterior al construcțiilor

  a) Dispoziții generale

  Aspectul general este determinat de conformarea construcțiilor, volumetrie și compoziție urbană. Autorizarea executării construcțiilor este permisă în condițiile respectării art. 32 din R.G.U. privind aspectul exterior al construcțiilor, precum și prescripțiilor specifice cuprinse în prezentul regulament.

 • Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • sunt interzise construcțiile pastișe ale unor stiluri de arhitectură nespecifice;

 • Este obligatorie evitarea aspectului industrial pentru clădirile administrative, birouri, grupuri sociale etc.

 • Construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii;

 • Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri, etc, începând de la înălțimea de 4 m de la cota trotuarului, cu condiția ca aceasta să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și să ocupe, cumulat, maxim 1/3 din lungimea frontului clădirii.

 • Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie să fie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta vizibil pe fațade decat daca sunt mascate si integrate corespunzator in platica arhitecturală. Ele pot fi

montate în zone, nișe sau special destinate sau în interiorul balcoanelor/logiilor.

 • b) Fațade

 • raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional, dar și cu specificul zonei.

 • este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile sau imitații de materiale;

 • fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea;

 • culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi armonizate, fiind interzise culorile stridente.

 • firmele comerciale sau necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Regulamentul de Urbanism al noului PUG.

 • c) Acoperișuri

 • acoperișul va fi de tip terasă

IV.7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

IV.7.1. Parcaje

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate;

 • Asigurarea necesarului de locuri de parcare se va realiza prin parcări subterane sau supraetajate cu posibilitatea de a asigura și locuri de parcare la nivelul solului.

 • Proiectarea construcțiilor destinat parcajelor supraetajate și subterane se face cu respectarea legislație în vigoare la data autorizării construcțiilor și amenajărilor. Se va respecta:

 • - NP 24 -97 - Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • - NP 25 -97 - Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane;

 • - NP 127-2009 - Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme;

 • - Normativ P118 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

 • Este interzisă executarea, în cadrul terenului, a construcțiilor destinate garajelor individuale;

 • Se va realiza spațiu (închis și acoperit) destinat depozitării bicicletelor, integrat cladirii principale sau într-o construcție anexă, cu capacitatea minima de 1 bicicletă pentru fiecare apartament.

 • Suprafețețe parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normelor in vigoare

 • Necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.

 • Se recomandă realizarea pe cât posibil a parcajelor supraterane cu dale înierbate.

 • IV.7.2. Spații verzi și plantate

 • Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creări de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor.

 • Este obligatorie amenajarea și plantarea unei suprafețe echivalentă cu minim 21,81% din suprafața urbanizată a parcelei, zonă destinată spațiului verde, aferentă zonei, cuprinzând și un loc de joacă pentru copii;

 • Spațiul de joacă pentru copii va fi o suprafață compactă și se va dimensiona conform legislației în vigoare.

 • Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare.

 • Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora (alin.1, art.71, OUG195/2005).

 • Actele administrative emise cu nerespectarea prevederilor aliniatului precedent sunt lovite de nulitate absolută (alin.2, art.71, OUG195/2005).

 • IV.7.3. Împrejmuiri

 • Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare, împrejmuirile pe toate laturile terenului sunt opționale;

 • Premisa de proiectare este că întreaga zonă va avea acces public nelimitat astfel încât nu sunt prevăzute împrejmuiri de proprietate.

 • IV.7.4. Bilanț teritorial / Indici urbanistici:

  Bilanț teritorial :

  Situație cont. PUZ aprobat prin HCL 453/2017 (mp)

  Situație propusă (mp)

  %

  Teren studiat

  38.916

  32.463

  100 %

  Căi de comunicatii și transport

  6.016 rin care

  -1.291 mp lărgire la 4 benzi strada I Zaicu (parcela 2) - 4.725mp în domeniu public profile stradale de 20m și 12m)

  -

  -

  Zonă cu funcțiuni mixte

  servirii (administrative și financiar-bancare, educație, comerdate și publice, parcare supraetajai), turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare

  25.116

  16.231,5

  max 50 %

  Zonă spații verzi și zone de recreere

  7.784 din care

  • - 7.081 mp zone verzi obligatorii (în parcela 1 cu zona nixtă)

  • - 703mpzone verzi de protecție (parcela 3)

  7.081

  min 21,81 %

  Zonă parcări/ Circulații auto și pietonale - incintă

  -

  9.150,5

  28,19%

  Situație conf. PUZ aprobat prin HCL 453/2017

  Situație propusă

  REGIM DE ÎNĂLȚIME

  maxim 2S+P+8E-12E (la nord) maxim 2S+P+15E (la sud)

  maxim 2S+P+8E-12E (la nord) maxim 2S+P+15E (la sud)

  P.O.T.

  (procent de ocupare a terenului)

  maxim 50%

  maxim 50%

  C.U.T.

  (coeficient de utilizare a terenului)

  maxim 3

  maxim 3.5

  H maxim

  • - la nord: de la 30m până la 40m corelat cu retragere față de aliniament

  • - la sud: maxim 50m

  • -la nord: de la 30m până la 45m corelat cu retragere față de aliniament

  • -la sud: maxim 60m

Notă:

-Conturul subsolului poate coincide cu limitele de proprietate.

 • - Locul de Joacă pentru copii va fi o suprafață compactă și se va dimensiona conform legislației în vigoare.

 • - Este permisă depășirea limitei de implantare cu balcoane și console conform legislației în vigoare.

 • IV.8.   Reguli finale

  IV.8.1. Procesele de aprobare și autorizare

  Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile legii 50/1991, în cazul în care legea nu dispune altfel (alin. 1, art. 1, L50/1991).

 • Autorizația de construire se emite în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii (alin.2, art.2, L50/1991).

 • Se pot executa fără autorizație de construcție lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, prevăzute la art. 11 din legea 50/1991.

 • În condițiile legii, nu se emit autorizații provizorii (alin.11, art.7, L50/1991).

 • Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor (deci și în procesul de autorizare) a următoarelor cerințe esențiale:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

 • b) securitate la incendiu;

 • c) igienă, sănătate și mediu;

 • d) siguranța în exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie și izolare termică; (art.5, L10/1995)

 • Nivelul și cerințele esențiale de calitate se vor stabili de către proiectanți și investitori pentru fiecare obiectiv în parte, conform reglementărilor în vigoare.

 • Verificarea proiectelor pentru execuția construcțiilor, în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele esențiale de calitate, se va face numai de către specialiștii verificatori de proiecte atestați, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor (alin. 1, art. 13, L10/1995).

 • Este interzisă autorizarea obiectivelor ce nu se înscriu în nivelul și cerințele esențiale de calitate minime, prevăzute în reglementările în vigoare, și/sau neverificate în condițiile aliniatului precedent.

 • IV.8.2. Detalieri prin planuri urbanistice de detaliu

 • Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate (alin.1, art.48, L350/2001).

 • Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare al terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitecturală volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice (alin.2, art.48, L350/2001).

 • Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunțită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic zonal (alin.3, art.48, L350/2001).

 • Nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire (art.56, L350/2001).

 • IV.8.3. Modificări ale Planului urbanistic zonal

 • Prezentul Regulament local de urbanism poate fi modificat doar după 12 luni de la aprobare și doar prin aceeași procedură ca în cazul aprobării sale inițiale, împreună cu Planul urbanistic zonal.

 • În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentației de urbanism aprobate sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:

 • a) să respingă cererea în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaților de urbanism aprobate;

 • b) să condiționeze autorizarea investiției de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu;

 • c) să permită întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, în situația solicitării construirii pe o parcelă în cadrul unui front construit continuu preexistent în care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de înălțime cu cel soli citat.

 • Pentru situațiile prevăzute la alin.2, lit. c), inițierea planului urbanistic zonal se face după obținerea unui aviz de oportunitate întocmit de arhitectul-șef și aprobat de primarul comunei.

 • După elaborarea și aprobarea conform legii a Planului urbanistic zonal menționat mai sus, se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire (alin. 1-5, art.32, L350/2001).

IV.8.4. Litigiile

Litigiile dintre solicitanții de autorizații și autoritățile administrației publice sunt de competența instanțelor judecătorești, în condițiile Legii contenciosului administrativ.

V. CONCLUZII

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Trasarea limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție proiectantului de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor succede avizarea PUZ- ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,

Arh. Czirjak Zsuzsa

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

iird siqn

Studio de arhitectura

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 269/MPA/19

MEMORIU DE SPECIALITATE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

?                                                       9

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL “Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017'

Amplasament:

Timișoara, strada I. Zaicu nr. 5,

CF nr. 449633 (provenit din C.F. nr.446804 și C.F. nr.446805),

CF nr. 444226 Timișoara

Beneficiar:

S.C. ALENIA ARENA S.R.L.

Proiectant general:

S.C. RD SIGN S.R.L.

Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

Data elaborării:

OCTOMBRIE 2020

Faza de proiectare:

PUZ - PLEN

 • 1.2. Obiectul lucrării

  • 1.2.1 Solicitări ale temei program

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Timișoara, strada I. Zaicu, nr. 5, CF nr. 449633, nr. cad. 449633 (provenit din C.F. nr.446804 și C.F. nr.446805); C.F. nr. 444226, nr. cad. 444226, Timișoara, în vederea realizării obiectivului “Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017”.

Terenurile identificate prin CF nr. 446804, nr. cad. 446804 și C.F. nr. 446805, nr. cad. 446805 au fost unifictate prin Referatul de alipre imobil nr.31653 emis de OCPI Timiș -Biroul de Cadastru Publicitate Imobiliară, devenind imobil identificat prin CF nr. 449633, nr. cad. 449633.

Prezenta documentație prevede modificarea parțială a Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017, cu referire la coeficientul de utilizare al terenului și reglementarea urbanistică al terenului identificat prin C.F. nr. 444226, Timișoara. Condițiile de amplasament și accesibilitate pe teren rămân în aceeași formă stabilită prin PuZ-ul anterior. Prezenta documentație prevede modificarea parțială a limitei de implantare și a indicatorilor urbanistici, propunând o densificare a terenului (CUT mai mare decât cel prevăzut în PUZ inițial). De asemenea, terenul a fost întregit prin adăugarea unei fâșii de teren care lipsea în documentația precedentă.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:

 • Utilizarea funcțională a terenurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • Reglementarea caracterului terenurilor studiate;

 • Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 • Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul con struit existent.

Obiectul Planului Urbanistic Zonal constă în analizarea și evaluarea problemelor funcționale și urbanistice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

 • 1.2.2 . Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată

Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare a fost elaborat în anul1998 și aprobat prin HCL 157/2002, valabilitatea acestuia fiind prelungită până în 24.04.2014. În această situație, municipiul Timișoara nu mai are un PUG în vigoare. Acesta propunea refuncționalizarea zonei studiate.

În anul 2012, a fost demarată actualizarea PUG-ului Timișoara. La ora actuală, propunerile noului PUG se află la nivel de întocmire a documentațiilor pentru avize, fiind deja creionate noile reglementări referitoare la zona studiată, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism aferent. În acestea se poate surprinde programul de dezvoltare a municipiului pentru zona studiată. Acesta curprinde refuncționalizarea zonei industriale în funcțiuni de servicii, instituții publice și locuire colectivă, în condiții urbanistice speciale de dezvoltare.

Amplasamentul studiat este unul complex, încadrându-se în multe politici de dezvoltare municipale cuprinse în Masterplanul Timișoara din 2012, acestea fiind prezentate mai jos. Incadrare în politicile Masterplan Timișoara 2012:

 • - POLITICA 1: Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive -Programul 3: Zone urbane mixte obținute prin reconversie cu accent pe servicii;

 • - POLITICA 2: Creșterea ponderii IMM-urilor în economia locală - Programul 1: Incubatoare de afaceri și centre de formare profesională și Programul 3: Servicii în industria de ospitalitate / proiecte hoteliere tip business;

 • - POLITICA 4: Asigurarea infrastucturii edilitare, a mobilității și a infrastfucturii de comunicare - Programul 1: Completare rețele de alimentare cu apă , Programul 2: Completare rețele de canalizare, Programul 3: Transport motorizat public -transport feroviar subteran/suprateran, Program 4: Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale - piste velo pentru agrement+conectivitate rapidă și piste velo de conectivitate cu zona centrală;

 • - POLITICA 5: Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public - Program

 • 1: Creșterea calității spațiului public urban - definirea calității spațiului public prin regenerare / restructurare, Programul 2: Creșterea calității rețelei de spații verzi -asigurarea unui caracter verde al zonei și s suprafețelor de spații verzi necesare dezvoltării ulterioare;

 • - POLITICA 6: Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii -

 • - POLITICA 9: Asigurarea identității urbane și a cadrului natural - amplasament ce necesită studierea amănunțită a imaginii arhitecturale propuse.

Concluziile ce pot fi trase de pe urma încadrării amplasamentului în politicile de dezvoltare menționate mai sus sunt următoarele:

Amplasamentul are un caracter complex, fiind amplasat la intersecția axelor N- S -Productivitate/inovație și E-V - Agrement, conectivitate internațională + regională, având o vocație mixtă, de servicii, turism și locuire, cu vocații multiple în ceea ce privește transporturile: este beneficiarul excluderii căii ferate de la nivelul solului între gara de N și E, a unei legături pietonale-cicliste a cartierului Dacia cu Cartierul Central Istoric, precum și beneficiarul unui traseu ciclist rapid pe direcția ~E-V, la S, spre Parcul Botanic, amplasamentul având un mare potențial în definirea identității urbane a întregii zone de la N de calea ferată și redefinirea siluetei urbane a municipiului Timișoara.

 • 1.3. Surse documentare

  • 1.3.1. Documentații urbanistice

Pentru întocmirea documentației s-au studiat documentațiile urbanistice valabile în zona studiată care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018;            ’

 • Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG/525 din 16 iulie 1996;

 • Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012

 • Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara.

 • 1.3.2. Studii de fundamentare, documentații, avize elaborate concomitent cu PUZ                                          ’

Certificatul de Urbanism nr. 4627/19.11.2018 a fost obținut în baza PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 453/21.11.2017 și conține următoarele prevederi: UTR 13 - Zonă cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare. Regim de înălțime de la 2S+P+8E (la nord) până la 2S+P+15E (la sud), POTmax.zona mixta = 50%, POTmax.zona locuire = 40%, CUTmax = 3, Spațiu verde = 20% pentru CF 446804 și CF 446805 și parțial conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL131/2017 - Zonă cu interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / schimbare de funcțiune, regim de înălțime conform art.31 din HG 525/1996, POT conform Anexa2 din HG 525/1996, spații veri conform HCL 62/2012 pentru CF 44226. Conform Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 2625/15.09.2016 - parțial sit arheologic și parțial zonă protejată de protecție a siturilor arheologice.

 • 1.3.3. Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei

În zonă au fost elaborate mai multe documentații de urbanism aprobate:

 • Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 și HCL 131/ 2017;   ’

 • Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG525 /16 iulie 1996;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 453/21.11.2017 - "Zonă cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, intravilan Timișoara" str. Ioan Zaicu nr. 5, Timișoara;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 452/21.11.2017 - "Zonă locuire colectivă, servicii, comerț și birouri", str. Calea Aradului nr. 1, Timișoara ;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin 503/20.11.2015 - PUZ "COMPLEX PARK PLAZA", Calea Aradului nr. 1, Timișoara;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 214/30.05.2017 - PUZ "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE" - Modificare UTR 2, str. A. Demetriade nr. 1, Timișoara";

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 93/22.04.2003 - PUZ “"Strada Gheorghe Lazăr nr. 26";

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 237/28.06.2011 - PUZ "Zona cu funcțiuni mixte: Spații comerciale, birouri, servicii, unitați de cazare și dotări aferente", Str. Circumvalațiunii nr. 8-10, Timișoara;

 • Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL 298/31.07.2007 - PUD "Clădire birouri, servicii și locuințe plurifamiliale", Str. Gheorghe Lazăr nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1), Timișoara;     ’

 • Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL 331/26.07.2005 - PUD "Instituții și servicii" FAZA I, Piața 700 - strada Brediceanu, Timișoara;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 630/19.12.2014 - PUZ "Clădire de birouri", str. Gheorghe Lazăr nr. 9, Timișoara;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 321/31.07.2007 - PUZ "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", reactualizare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2001, strada Oituz - strada Popa Șapcă, Timișoara;

 • Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL 195/29.05.2007 - PUD "Complex Hotelier Continental", str. Circumvalațiunii nr. 4, Timișoara;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 322/29.07.2010 - PUZ "Zona locuințe colective, servicii, comerț, birouri" str. Circumvalatiunii nr. 1, Timisoara;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 397/26.10.2010 - PUZ "Infrastructură regională de afaceri și inovație în sector TI&C", str. Circumvalațiunii nr. 4, Timișoara;

 • Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 130/30.03.2010 - pUz "Construire complex multifuncțional, centru comercial, locuințe, accese, parcaje" str. Circumvalațiunii nr. 4, Timisoara;

 • Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012;

 • Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara.

iird siqn

Studio de arhitectura

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 269/MPA/19

 • 1.3.4. Cadru legislativ

La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor documente:

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

 • Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordin nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • Legea nr. 50/1991, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

 • Legea 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificări și completări;

 • alte documente relevante.

 • 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

  • 2.1 . Evoluția zonei

   • 2.1.1. Date privind evoluția zonei

Făcând parte dintr-o zonă cu fost caracter industrial, terenul a urmat același demers de reconversie funcțională prin care au trecut și alte proprietăți industriale din oraș. Fosta platformă industrială Fructus SA, în care funcționa fabrica de conserve și marmeladă încă din anul 1903, a fost urbanizat în câteva etape succesive. O primă etapă, terenul de la intersecția str. Gheorghe Lazăr cu str. Pictor Ioan Zaicu a fost urbanizat în anul 2005, construindu-se ulterior clădirea de birouri și locuințe colective Fructus Plaza. O a doua etapă aferentă anului 2017 a vizat urbanizarea celeilalte suprafețe de teren, PUZ-ul aprobat prin HCL 453/2017 implementând funcțiuni mixte: servicii (administrative si financiar-bancare, comerciale si publice), turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, în regim de înălțime între 2S+P+8E (la nord) și 2S+P+15E (la sud).

Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, în curs de aprobare, terenurile se încadrează în unitățile teritoriale de referință RIM C = zonă industrială restructurabilă cetate - zonă mixtă.

Cele două parcele înscrise în C.F. nr. 449633 având nr. cad. 449633 (rezultat prin unificarea terenurilor cu C.F. nr. 446804 și C.F. nr. 446805) și C.F. nr. 444226 având nr. cad. 444226, cumulează o suprafață de 32.463mp și reprezintă teren curți construcții în intravilan Timioara, așa cum rezultă din extrasele de carte funciară. Aceste parcele sunt în prezent libere de construcții, toate clădirile de pe fostul teren industrial fiind dezafectate într-o etapă anterioară.

În partea nordică, nord-estică al terenul studiat, urbanizat prin PUZ aprobat cu HCL nr. 453 din 21.11.2017 - “Zonă cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare”, a fost demarată proiectarea primelor corpuri de clădire conform PUZ aprobat. Acestea sunt momentan finalizate sau în faza de proiect, cum ar fi Autorizarea de Construire nr.14 din 16.01.2020 pentru organizării execuției (DTOE) și în

 • 2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relaționale cu evoluția localității

Cvartalul studiat se află într-un proces de dezvoltare și densificare conform cu tendința generală a orașului Timișoara.

Potențialul de dezvoltare a zonei este mare datorat următoarelor aspecte:

 • - poziției foarte bune, adiacente zonei centrale, între inelul I și II;

 • - apropierii de Parcul Botanic;

 • - apropierii de lulius Mall și hipermarketurile din cartierul Circumvalațiunii;

 • - situarea în apropierea tuturor dotărilor sociale necesare.

 • 2.2 Încadrarea în localitate

  • 2.2.1. Poziția zonei față de intravilanul localității

Amplasamentul studiat în cadrul prezentei documentații se află în partea centrală al orașului Timișoara, fiind localizat în interiorul unui cvartal situat între strada Gheorghe Dima, strada Gheorghe Lazăr, strada Circumvalațiunii și calea Aradului. Terenurile sunt localizate între străzile strada loan Zaicu și strada Circumvalațiunii, putând fi accesate de pe două artere principale, atât de pe calea Aradului, cât și de pe strada Gheorghe Lazăr.

De asemenea, terenul este situat la N de traseul căii ferate ridicate, principalul obstacol vizual spre Parcul Botanic. Principala disfuncționalitate a poziției actuale a terenului este dată de prezența căii ferate, care separă frontul terenului, fizic și vizual, de Parcul Botanic și de zona centrală.

Terenurile studiate sunt bordate la:

 • - Nord - terenuri identificate prin nr. cad. 446039, nr. cad. 446043, nr. cad. 446084 Timișoara, terenuri în domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice ce intenționează a fi trecute în domeniu public conform documentațiilor de urbanism aprobate;

 • - Sud - strada loan Zaicu adiacent liniei de cale ferată în curs de exploatare linie CF 100 București Nord - Jimbolia, interstația Timișoara Est - Timișoara Nord;

 • - Est - teren urbanizat prin HCL 503/20.11.2015, Planului Urbanistic Zonal "COMPLEX PARK PLAZA", Calea Aradului nr. 1, Timișoara ;

 • - Vest - câteva terenuri destinate profilului stradal, terenuri identificate prin nr. cad. 446041, nr. cad. 446045, nr. cad. 426685 Timișoara.

Distanțele de la limita de proprietate față de clădirile vecine

Vecinătățile cu cadru construit sunt pe partea de nord și vest al parcelelor studiate, pe laturia estica sunt terenuri reglementate urbanistic cu construcțiile în faza de proiectare sau în curs de execuție, iar pe latura sudică liniei de cale ferată în curs de exploatare linie CF 100 București Nord - Jimbolia și Parcul Botanic.

Pe partea de nord se afla ansamblu de locuințe construite înaite de 1989, cu regim de înalțime de P+4E - la o distanță de 16,92m; 17,76m; 17,66m fată de limita terenului studiat.

Pe partea sudică construcția cea mai apropiată este corpul de clădire cu săli de clase din incinta Liceului Teoretic Nikolaus Lenau (fostul Colegiu Tehnic Ion Mincu) cu regim de înalțime de P+2E - la o distanță de 79,05m față de limita terenului studiat, pe latura opusă a căii ferate.

Pe partea vestică al terenurilor studiate cele mai apropiate construcții sunt la o distanță de 16,14m, reprezentând hale din incinta fostei platforme industriale Fructus, aflate în stare avansată de degradare. Tot pe latura vestică, la o distanță de 20,28m, este situat hypermarketul Kaufland într-o construcție de tip hală, cu regim de înălțime Parter înalt.

Pe partea estică sunt terenuri urbanizate cu construcții în fază de proiect sau în curs de execuție, cu funcțiunea de locuințe și servicii, având regim de înălțime propus S+P+9E.

 • 2.2.2. Relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general

Cvartalul din cadrul căruia face parte terenul studiat este bine deservit de căi de circulatie, fiind delimitat de patru străzi. Trei dintre ele sunt de importanță majoră în cadrul rețelei stradale a orașului: Str. Circumvalațiunii (extrema nordică), Calea Aradului (extrema estică), strada loan Zaicu (sud) și strada Gheorghe Lazăr (extrema vestică).

Zonei studiate, încadrate în partea sud-estică a cvartalului, îi este asigurat accesul de pe aceste artere principale, care se conectează cu o stradă înfundată din spatele magazinului Kaufland și cu o stradă propusă în nordul terenului.

În studiile anterioare de urbanism este prevăzut lărgirea străzii loan Zaicu cu patru benzi de circulație, pistă de de biciclete, zona verde și trotuar devenind astfel o arteră majora cu o lățime de 24m. În etapa II - PUZ aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017 este prevăzut relocarea de calea ferată, astfel terenul eliberat va întregi profilul stradal pâna în limita Parcului Botanic, rezultând un profil cu lățime de 45m cu caracter de promenadă pentru oraș. În partea de nord al terenurilor, în spatele cvartalului de locuințe colective existente este propus o stradă nouă cu două benzi, cu un prospect stradal de 12m, pistă de biciclete și trotuar, care va asigura accese noi și va fluidiza circulatia. Între strada Circumvalațiunii și strada I. Zaicu este propusă o legatură prin prelungirea străzii, în spatele magazinului Kaufland cu un prospect stradal de 20m, cu doua benzi de circulație, parcare pe ambele laturi, pista de biciclete, zonă verde și trotuar.

Transportul feroviar se desfășoară la S de terenul studiat, pe calea ferată ridicată ce separă str. Ioan Zaicu de Parcul Botanic. Aceasta constituie o limită puternică în teritoriu, atât la nivel orizontal cât și la nivel vertical, vizual.

Conform aviz CFR nr.1C/9/4/960/29.04.2020 terenul studiat este situat în partea dreaptă a liniei CFR 100 Orșova-Jimbolia, interstația Timișoara Est-Timișoara Nord, între km 572+344-km 572+555, la o distanță de 34,94m.

Zona de siguranță CFR este de 20 m dreapta stânga față de axul liniei CF iar zona de protecție a liniei se întinde de la 20 m până la 100 m dreapta stânga față de axul liniei.

Cale ferată implicată: - magistarală 100 București Nord - Jimbolia Fr., parte din Culoarul IV Paneuropean, infrastructură feroviară publică interoperabilă, linie simplă, electrică, in curbă, rambleu (h=circa 4.00m), pe partea dreaptă a intervalului Timișoara Est -Timișoara Nord, de la km CF 572+217,73, la km CF 572+555 (L=337,27).        ’

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro Pr. nr. 269/MPA/19

Terenul studiat se afla la distanță cuprinsă între 34,94m-36,40m și este în afara zonei cadastrale CFR și a zonei de siguranță de 20 m.

Pe terenul studiat nu se găsesc rețele de cabluri și instalații CFR.

Cladirile cele mai apropiate propuse fata de axul liniei CF sunt la următoarele distanțe:

 • - cladirea 1, cu regim de inalțime 2S+P+14E, se va amplasa la o distanță minimă de 53,33m;

 • - cladirea 2, cu regim de inalțime 2S+P+14E, se va amplasa la o distanță minimă de 48,24m;

 • - cladirea 3, cu regim de inalțime 2S+P+14E, se va amplasa la o distanță minimă de 42,25m;

În ceea ce privește izolarea fonică a imobilelor se vor lua măsuri corespunzatoare la

nivelul tâmplăriilor pentru a asigura un nivel adecvat de izolare fonică. Astfel se va asigura un ambient acustic interior care sa nu depășească 35 dB conform C125-2013.

In anul 2019 proprietarii terenurilor adiacente căii ferate (Albedra Residential SRL, SC Alenia Arena SRL si SC Micron ZCP 2018 SRL) s-au adresat Directiei Pregătire Derulare Investiții din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A., datorită „Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad’’ solicitând măsuri de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor produse de transportul pe calea ferată, prin montarea unor ecrane acustice de protecție. Dimensiunea și structura acestor panouri se vor definitiva la faza de Proiect Tehnic, în funcție de condițiile concrete de pe fiecare amplasament.

În cadrul comunicării nr.13/6/648/15.07.2019 emisă de Direcția Pregătire Derulare Investiții din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A. proprietarii terenurilor au fost informați că solicitarea lor a fost luată în considerare, în cadrul proiectului lucrările solicitate, urmând ca acestea să fie cuprinse și în actul de reglementare a proiectului - Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad - ce va fi emis de către autoritatea competentă de mediu.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

 • 2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică: relieful, rețeaua hidrografică, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale

Amplasamentul se află în câmpia de divagare, joasă, aluvială a râului Bega, la cca.1160 m N față de cursul regularizat al acesteia din intravilan. Subunitatea de relief în care se află amplasamentul este Câmpia Timișoarei.

Cota generală de altitudine a terenului este de cca. 87 m.

Terenul este relativ plan și are stabilitatea generală asigurată. Panta generală, foarte ușoară a terenului este spre S-SV.

Principalul curs de apă din zonă este râul Bega. Nu există riscuri de inundații datorate Begăi, datorită lucrărilor hidrotehnice situate în amonte și în aval de Timișoara. Pe amplasamentul studiat se întâlnește atât orizontul acvifer freatic cât și complexul acvifer de adâncime. Orizontul acvifer freatic se dezvoltă pe intervalul poros-permeabil cuprins între 2-15 m, iar nivelul hidrostatic variază la nivelul zonei Timișoara între 0,5-4m.lima, condiții geotehnice, riscuri naturale

Așa cum rezultă din studiul geotehnic atașat prezentei documentații, zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, climă temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate prin:

 • - primăveri timpurii și capricioase

 • - veri uscate și lungi

 • - toamne lungi cu temperaturi relativ constante

 • - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei:

 • - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8°C

 • - data medie a primului îngheț: 11 octombrie

 • - nr. mediu al zilelor tropicale (T max. >30°C): 8 zile/an

 • - cantitatea medie multianuală a precipitațiilor: 660 mm/an

 • - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore/an

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an

 • - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile/an

În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/mp la 21.06 și 118cal/mp la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice.

Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasă Timiș-Bega cu energie de relief redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică și de diferite consolidări specifice câmpiei joase.

Amplasamentul studiat se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioară a stratificației.

În conformitate cu STAS 6054-77 adâncimea maximă de îngheț în zona de amplasare a viitoarelor construcții este de 0,70 m.

 • 2.3.2. Date generale despre amplasament și construcții

Amplasamentul ce face obiectul studiului prezent se află în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, identificat prin planul de situație existent anexat. Terenul are o suprafață plană, astfel că amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare.

Amplasamentul nu deține construcții și nu este traversat de rețele de instalații.

Terenul studiat a fost urbanizat prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 453/21.11.2017, care reglementa o suprafață mai mare de 38.916mp teren și includea urmatoare parcele:

 • C.F. nr 446038 cu suprafața de 290mp

 • C.F. nr 446042 cu suprafața de 160mp

 • C.F. nr 446083 cu suprafața de 252mp

- cele trei parcele au fost reglementate ca zone verzi de protecție, cu o suprafață de 703mp, nu reprezinta obiectul prezentei documentații, fiind menținute conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 453/21.11.2017.                       ’            ’

 • C.F. nr 446039 cu suprafața de 1020mp

 • C.F. nr 446043 cu suprafața de 498mp

 • C.F. nr 446084 cu suprafața de 1354mp

 • C.F. nr 446041 cu suprafața de 123mp

 • C.F. nr 446045 cu suprafața de 458mp

 • C.F. nr 426685 cu suprafața de 1272mp

 • C.F. nr 446086 cu suprafața de 1291mp

 • - cele șapte parcele au fost reglementate căi de comunicații și transport prin crearea de străzii noi sau lărgirea profilelor existente în partea nordică, vestică și sudică al terenului. Terenurile, având o suprafață cumulată de 6.016mp nu reprezintă obiectul prezentei documentații, fiind menținute conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 453/21.11.2017.

Suprafața de teren de 32.198mp (C.F. nr 446804 și C.F. nr 446805), rămas după eliminarea din studiu al terenurilor alocte căilor de comunicații și zone verzi de protectie, reprezintă obiectul modificării de PUZ și este întregit cu parcela C.F. nr. 444226 Timișoara, având o suprafață de 263mp.

In urma opeațiunii de alipre imobil terenurile identificate prin identificate prin CF nr. 446804, nr. cad. 446804 și C.F. nr. 446805, nr. cad. 446805 au fost unifictate conform referatului de alipre nr.31653 emis de OCPI Timiș - Biroul de Cadastru Publicitate Imobiliară, devenind imobil identificat prin CF nr. 449633, nr. cad. 449633.

 • 2.4. Circulația

  • 2.4.1. Aspecte critice privind desfășurarea în cadrul zonei a circulației rutiere

Cvartalul din cadrul căruia face parte terenul studiat este bine deservit de căi de circulatie, fiind delimitat de patru străzi. Trei dintre ele sunt de importanță majoră în cadrul rețelei stradale a orașului: Str. Circumvalațiunii (extrema nordică), Calea Aradului (extrema estică), strada loan Zaicu (sud) și strada Gheorghe Lazăr (extrema vestică).

Zonei studiate, încadrate în partea sud-estică a cvartalului, îi este asigurat accesul de pe aceste artere principale, care se conectează cu o stradă înfundată din spatele magazinului Kaufland și cu o stradă propusă în nordul terenului.

În studiile anterioare de urbanism este prevăzut lărgirea străzii loan Zaicu cu patru benzi de circulație. In partea de nord al terenurilor, în spatele cvartalului de locuinte colective existente este propus o stradă nouă și între strada Circumvalațiunii și strada I. Zaicu este

La ora actuală circulația rutieră de acces la terenul studiat se desfășoară pe str. Pictor loan Zaicu, circulație pe dublu sens, partea carosabilă este de 7,00 m, încadrată de zone verzi, fiind o stradă de categoria a IlI-a colectoare, având canalizare pluvială și fiind asfaltată. Terenul mai are și un acces public de la N, din strada Traian Novac, însă este unul de pe o stradă cu sens unic și îngust. Terenul mai are o posibilitate de acces de lângă hipermarketul Kaufland, însă de pe terenul acestuia, neîngrădit.

Calea Circumvalațiunii în prezent este o stradă modernizată de cateogoria a ll-a de legătură, având patru benzi de circulație, partea carosabilă fiind încadrată de zone verzi, piste de biciclete și trotuare pietonale, având canalizare pluvială și fiind asfaltată. Circulația rutieră și pietonală este reglementată prin semne de circulație și marcaje orizontale.

Transportul în comun se desfășoară în zonă pe Calea Alexandru loan Cuza, pe Calea Circumvalațiunii și pe str. Gheorghe Lazăr, cu stații la cca. 200 m de terenul studiat. Se poate spune că accesul la acestea este asigurat.

Transportul feroviar se desfășoară la sud de terenul studiat, pe calea ferată ridicată ce separă str. loan Zaicu de Parcul Botanic. Aceasta constituie o limită puternică în teritoriu, atât la nivel orizontal cât și la nivel vertical, vizual. Totodată aceasta constiuie și un factor de poluare fonică a zonei.

Zona de siguranță CFR este de 20 m dreapta stânga față de axul liniei CF iar zona de protecție a liniei se întinde de la 20 m până la 100 m dreapta stânga față de axul liniei.

La ora actuală circulația ciclistă se desfășoară pe str. Pictor loan Zaicu, trotuarul fiind doar parțial amenajat pe partea cu terenul studiat.

Accesul pietonal mai este posibil și de pe str. Traian Novac, de la N, și de pe Aleea loan Perlea, însă traversând un teren liber aparținând hipermarketului Kaufland. Circulațiile cicliste special amenajate se găsesc doar pe Calea Alexandru loan Cuza.

 • 2.4.2. Capacități de transport, greutăți în fluența circulației, incomodări între tipurile de circulație, precum și dintre acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare a traseelor existente și de realizare a unor artere noi, capacități și trasee ale transportului în comun, intersecții cu probleme

Străzile menționate necesită modernizare cu implantarea propunerilor de profile staradale aprobate prin documentațiile de urbanism. Profilele stradale de la reglementarea initială PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 453/21.11.2017 sunt mentinuțe conform aviz Comisia de Circulație nr.DT2016-002818/06.10.2016, cu planșa aferentă, tereunile alocate căilor de circulații nu reprezintă obiectivul prezentei documentații.

Prezența căii ferate la S de terenul studiat, lipsa acceselor auto conforme din zona de N a terenului studiat, lipsa amenajărilor pietonale de la S de terenul studiat și a celor cicliste din imediata apropiere a terenului studiat reprezintă disfuncționalitățile majore în ceea ce privește circulațiile.

Prioritățile în ceea ce privește circulațiile se consideră cele în asigurarea circulațiilor auto, a celor pietonale, și în paralel a celor cicliste.

Chiar dacă este importantă, introducerea în subteran a circulației feroviare de la S de zona studiată rămâne totuși, din motivul fondurilor, mai îndepărtată.

Prezenta documentație de urbanism se completează cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă și nu afectează vascularizarea circulației din zonă.

 • 2.5. Situația juridică a terenurilor/ Ocuparea terenurilor

  • 2.5.1. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată Amplasamentul studiat este constituit din parcelele:

CF nr. 449633 Intravilan Timisoara

Nr. cad.: 449633

S = 32.200 mp

Proprietari: S.C. Alenia Arena S.R.L.

Drept de superficie cu titlu oneros asupra suprafeței de 13.864mp, pe o perioadă de 49 de ani, in favoarea S.C. Botanic Living S.R.L.

Teren intravilan neîmprejmuit cu construcții C30 - post trafo; Categorie folosință: curți construcții

CF nr. 444226 Intravilan Timisoara

Nr. cad. 50673, Top: Cc527/1 /8-10/1; Cc527/1 /8-10/11 -16 S = 263 mp

Proprietari: S.C. Alenia Arena S.R.L. Fără înscrieri privitoare la sarcini Teren intravilan neîmprejmuit Categorie folosință: curți construcții

Cele două terenuri sunt în proprietatea a persoanei juridice S.C. Alenia Arena S.R.L. inițiatorul documentației.

 • 2.5.2. Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

Terenurile studiate nu dețin fond construit, cu exceptia terenului cu C.F. nr. 449633 pe care este o construcție-anexă, cu funcțiunea de post trafo, având suprafața de 47mp și fiind identificat prin nr. cad. C1-POST TRAFO.                                 ’            ’

 • 2.5.3. Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu cele vecine

Fiind o zonă post industrială fără construcții, există în mod inerent lipsa unei dotări corespunzatoare cu servicii. De-a lungul arterelor majore (calea Aradului, calea Circumvalațiunii, strada Gheorghe Lazăr) și Centrului Istoric aflată la o distanța relativ mică asigură majoritatea dotărilor de servicii.

Pr. nr. 269/MPA/19

 • 2.5.4. Asigurarea cu spații verzi

Chiar dacă zona studiată are o mare parte din suparafață acoperită cu spații verzi, acestea nu sunt nici publice, nici amenajate, astfel că singurul aport în zonă este acela de oxigenare a zonei.

Prin documentația de urbanism aprobat prin H.C.L. nr. 453/21.11.2017 s-au reglementat suprafețe minime necesare de spații verzi amenajate și prin prezenta modificare de PUZ sunt mențimute aceste reglementari.

PUZ-ul inițial studia o suprafață de 38.916mp de teren și prevedea 20% spatii verzi din care:

 • - 1,8%, reprezentând 703mp - zone verzi de protecție, situat în partea nordică, pe parcelele C.F. Nr 446038, C.F. Nr 446042, C.F.’ Nr 446083 - reglementare menținută și parcelele respective nu reprezintă obiectul prezentei documentații.

 • - 18,20% reprezentând 7.081mp - zone verzi obligatorii (în parcela zonei mixte) -este menținut ca suprafață de spațiu verde și raportat la un teren de 32.463 mp rezultă un procent de 21,81 %.

 • 2.6. Echiparea edilitară

În prezent, zona este deservită de utilități: apă și canal, curent electric, gaz, termoficare, toate existente pe Str. I. Zaicu.

Terenul a fost traversat suprateran de rețeaua primară de termoficare care a fost deviată de proprietarul terenului, devenind astfel rețea subterană. Lucrările edilitare au fost finalizate conform Procesului Verbal nr. 78 din 19.09.2017.

Pe terenul cu CF nr. 449633 este o construcție-anexă, cu fincțiunea de post trafo, având suprafața de 47mp și fiind identificat prin C1-POST TRAFO.

 • 2.7. Probleme de mediu

RELAȚIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT

Conform CF-uri anexate, terenurile încadrate în zona de studiu sunt în prezent cu categoria de folosință de terenuri curți construcții in intravilan.

EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu e cazul.

MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Nu e cazul.

EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE

În urma raportului diagnostic invaziv facut de Universitatea de Vest din Timișoara pentru perimetrul "PUZ - zonă de funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare - CF 446804, CF 446805" au fost prezentate următoarele concluzii: "În urma efecuării sondajului arheologic intruziv, prin secțiunile descrise mai sus, nu au fost surprinse dovezi ale locuirii în cadrul perimetrului supus diagnosticării. Întregul areal este STERIL DIN PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC."

Conform avizului favorabil emis de Direcția Județeană pentru Cultură Timiș este menționat că în cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor, trebuie anunțate autoritățile locale conform legislației in vigoare.

EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC

Potențialul turistic reprezentat prin apropierea centrului istoric al orașului este unul incontestabil. Necesitatea construcțiilor noi hoteliere în apropierea centrului istoric apare atât din punct de vedere al turismului cu caracter de odihnă cât și cerere din patrea sectorului de buiness.

Locția adiacentă Parcului Botanic poate oferi un cadru natural de odihnă pentru vizitatori și turismului de tip city break.

Apropierea centrului de afaceri și comercial Iulius Town și al Cartierul Cetatea, oferind o multitudine de servicii, există o cerere reală unor hoteluri cu caracter de buiness cu posibilitatea de a gazdui evenimente, conferințe, meetinguri, simpozioane la standarde europene.

 • 2.8. Opțiuni ale populației

Terenul studiat este proprietate privată, iar construcțiile ce sunt propuse a se realiza aparțin funcțiunii mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare.

Primăria Municipiului Timișoara, ca autoritate locală, are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Terenurile se află într-o poziție urbană privilegiată deoarece sunt în apropiere de artere majore, Calea Aradului, Calea Circumvalațiunii, strada Gheorhge Lazăr, de Centrul Istoric, Parcul Botanic și de alte punte de interes major al orașușuil.

Pe zona constituită de cele trei parcele, se propune realizarea unui ansamblu de construcții cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare.

Terenul studiat a constituit și el obiectul unor documentații succesive de urbanism. O primă etapă, terenul de la intersecția str. Gheorghe Lazăr cu str. Pictor Ioan Zaicu a fost urbanizat în anul 2005, construindu-se ulterior clădirea de birouri și locuințe colective Fructus Plaza. O a doua etapă aferentă anului 2017 a vizat urbanizarea celeilalte suprafețe de teren, PUZ-ul aprobat prin HCL 453/2017 implementând funcțiuni mixte: servicii (administrative si financiar-bancare, comerciale si publice), turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, în regim de înălțime între 2S+P+8E (la nord) și 2S+P+15E (la sud).

Prezenta documentație are ca obiect modificarea parțială a PUZ-ului aprobat anterior. Condițiile de amplasament și accesibilitate pe teren rămân în aceeași formă stabilită prin PUZ-ul anterior. Prezenta documentație prevede modificarea parțială a limitei de implantare și a indicatorilor urbanistici, propunând o densificare a terenului (CUT mai mare decât cel prevăzut în PUZ inițial). De asemenea, terenul a fost întregit prin adăugarea unei fâșii de teren care lipsea în documentația precedentă.

La elaborarea propunerilor de dezvoltare urbanistică s-au ținut cont de următoarele:

 • Retragerea între 10m - 22,29m pe strada loan Zaicu, menținut din PUZ aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017, respectând aliniamentul preluat de la PUZ Park Plaza;

 • Retragerea de cel puțin 5m la strada nouă de 20m în partea de vest a terenului;

 • Retragerea de cel puțin 10m în partea de est al terenului studiat - retragere menținută de la PUZ aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017;

 • Retragerea de minim 10m față la strada nouă în partea de nord a terenului studiat, cu altimetrii de până la 30m și regim de înălțime de 2S+P+8E. Pentru altimetrii superioare cu H (în metri, și nu mai mult de 45m înălțime totală), retragerea clădirilor față de aliniament se va calcula după formula: 10m+H/2 - retragere menținută de la PUZ aprobat prin HCL. nr. 453 din 21.11.2017.               ’

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G. în vigoare

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - UTR 13 -aria studiată face parte dintr-o zonă de depozite și prestări servicii. Încadrarea terenurilor în zonele funcționale stabilite prin PUG se vor identifica conform planului de situație anexat (01.1.-A Plan de încadrare a zonei studiate si 01.4.-A- Situația existentă).

Conform propunerilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitățile teritoriale de referință RIM_C - zonă industrială restructurabilă cetate - zonă mixtă. Încadrarea terenurilor în zonele funcționale propuse prin noul PUG se vor identifica conform planului de situație anexat (01.1.-A Plan de încadrare a zonei studiate și 01.2.-A Studiu Cvartal).

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Pe amplasament nu există elemente ale cadrului natural ce ar putea fi puse în valoare.

Cadrul natural cu cel mai mare potențial în zonă îl reprezintă parcul Botanic, ce conferă o atmosferă de liniște, aport de oxigen și spațiu verde larg. Spre acesta trebuie să fie orientată și dezvoltarea propusă.

Prin planul urbanistic propus se prevăd zone de spații verzi amenajate, asigurând balansul optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare.

Pr. nr. 269/MPA/19

 • 3.4. Modernizarea circulației

Se propune în continuare modernizarea si lărgirea profilului stradal pe strada I. Zaicu, conform PUZ inițial, care asigură legătura între arterele strada Gheorghe Lazăr și Calea Aradului.

În afară de lărgirea str. I. Zaicu, prevazută în documentațiile aprobate pană în prezent se propun două străzi noi, conform PUZ inițial, pe latura nordică, cu un prospect stradal de 12m și pe latura vestică, cu un prospect stradal de 20m, al terenului studiat care va asigura accese noi și trafic mai fluent în zonă.

Lărgirea străzii I. Zaicu și prospectele stradale nou propuse vor fi realizate conform proiectului întocmit de proiectanții de specialitate. Profilele stradale de la reglementarea initială PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 453/21.11.2017 sunt mentinuțe conform aviz Comisia de Circulație nr.DT2016-002818/06.10.2016, cu planșa aferentă, tereunile alocate căilor de circulații nu reprezintă obiectivul prezentei documentații.

Zona care face obiectul acestei documentații nu are prevăzută rețea stradală supraterană. Circulațiile carosabile au fost prevăzute la nivelul subsolului, ceea ce facilitează folosirea terenului de la nivelul solului pentru circulații pietonale și spații verzi.

Asigurarea necesarului de locuri de parcare se va realiza prin parcări subterane sau supraetajate cu posibilitatea de a asigura și locuri de parcare la nivelul solului.

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

  • 3.5.1. Elemente de temă, funcționalitate, amplasare

Prin tema de proiectare stabilită se solicită următoarele:

 • - sistematizarea terenului;

 • - realizarea unor zone alocate construcțiilor cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare;

 • - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse;

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă;

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este “ funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

 • - zona alocată construcțiilor - servicii (administrative și financiar-bancare, educație,

comerciale și publice, parcare supraetajată), turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare;

 • - zona alocată circulațiilor auto, pietonale, platformelor betonate și parcajelor;

 • - zone verzi.

Conturul subsolului poate coincide cu limitele de proprietate.

Locul de joacă pentru copii va fi o suprafată compactă și se va dimensiona conform legislației în vigoare.

Este permisă depășirea limitei de implantare cu balcoane și console conform legislației în vigoare.

Pentru zonele prevăzute în prezentul PUZ, vor exista următoarele dotări (art. 4, OMS 119/2014):

 • - platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spalare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanență stare de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare ;

 • - spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încat să fie evitată accidentarea utilizatorilor;

 • - spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, situate la distanțe de minimum 5m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum și realizarea activităților de reparații și întretinere auto.

 • 3.5.2 Indici urbanistici

Funcțiuni mixte:

 • - servicii (administrative și financiar-bancare, educație, comerciale și publice, parcaje supraetajate), turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare

Regim de înălțime propus:

maxim 2S+P+8E-12E (la nord)

maxim 2S+P+15E (la sud)

P.O.T. maxim = 50%

C.U.T. maxim = 3,5

Hmax =     - la nord: de la 30m până la 45m corelat cu retragere față de aliniament

- la sud: maxim 60m

iird siqn

Studio de arhitectura

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 269/MPA/19

 • 3.5.3. Bilanț teritorial - global

  Bilanț teritorial :

  Situație conf. PUZ aprobat prin HCL 453/2017 (mp)

  Situație propusă (mp)

  %

  Teren studiat

  38.916

  32.463

  100 %

  Căi de comunicații și transport

  6.016 dncare

  • - 1.291 mp lărgire la 4 benzi strada I .Zaicu (parcela 2)

  • - 4.725mp în domeniu public

  profile stradale de 20m și 12m)

  -

  -

  Zonă cu funcțiuni mixte

  servici (administrative și financiar-bancare. educație.

  comerdale și publice, parcare supraetajată) turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare

  25.116

  16.231,5

  max 50 %

  Zonă spații verzi și zone de recreere

  7.784 din care

  • - 7.081 mp zone verzi obligatorii (în parcela 1 cu zona nixtă)

  • - 703mp zone verzi de protecție (parcela 3)

  7.081

  min 21,81 %

  Zonă parcări/ Circulații auto și pietonale - incintă

  -

  9.150,5

  28,19%

  Situație conf. PUZ aprobat prin HCL 453/2017

  Situație propusă

  REGIM DE ÎNĂLȚIME

  maxim 2S+P+8E-12E (la nord) maxim 2S+P+15E (la sud)

  maxim 2S+P+8E-12E (la nord) maxim 2S+P+15E (la sud)

  P.O.T.

  (procent de ocupare a terenului)

  maxim 50%

  maxim 50%

  C.U.T.

  (coeficient de utilizare a terenului)

  maxim 3

  maxim 3.5

  H maxim

  • - la nord: de la 30m până la 40m corelat cu retragere față de aliniament

  • - la sud: maxim 50m

  • - la nord: de la 30m până la 45m corelat cu retragere față de aliniament

  • - la sud: maxim 60m

Notă:

-Conturul subsolului poate coincide cu limitele de proprietate.

 • - Locul de Joacă pentru copii va fi o suprafață compactă și se va dimensiona conform legislației in vigoare.

 • - Este permisă depășirea limitei de implantare cu balcoane și console conform legislației in vigoare.

 • 3.6 . Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.6.1 Alimentare cu apă

Conform memoriu de specialitate

 • 3.6.2 Canalizarea menajeră Conform memoriu de specialitate

 • 3.6.3 Canalizarea pluviala

Conform memoriu de specialitate

 • 3.6.4 Alimentarea cu energie electrică Conform memoriu de specialitate

 • 3.6.5 Telecomunicații si televiziune prin cablu

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de telecomunicații și cablare TV din zonă. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la locuințe și la obiectivele de dotări și servicii.

De menționat că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

 • 3.7 Protecția mediului

  • 3.7.1 Epurarea și preepurarea apelor uzate. Apele pluviale aferente zonei de circulații auto vor trece printr-un separator de hidrocarburi după care vor fi colectate într-un bazin de retenție care va fi golit controlat în rețeaua publică de canalizare la 30 de minute după terminarea ploii.

  • 3.7.2 Depozitarea controlată a deșeurilor. Colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale pe o platformă de deșeuri, urmând a fi evacuate periodic. Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie, conform OMS 119/2014 actualizat.

  • 3.7.3 Organizarea sistemelor de spații verzi. În perimetrul spațiului verde amenajat (21,81% din suprafata terenului) se va amplasa spații de joacă pentru copii, amenajat și echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor. Locul de joacă pentru copii va fi o suprafată compactă și se va dimensiona conform legislației în vigoare.

  • 3.7.4 . Protecția împotriva zgomotului

Cerința, privind protecția împotriva zgomotului, presupune conformarea elementelor delimitatoare ale spațiilor astfel încât, zgomotul perceput de către ocupanți, să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată o ambianță acustică acceptabilă.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

 • 3.7.4.I. Asigurarea izolării acustice a spațiilor, la zgomot aerian și de impact

  • 3.7.4.1.1. Indice de izolare la zgomot aerian, pentru:

 • - pereți

 • a. exteriori (nivel zgomot perturbator - 50 dB (A):

 • I'a (E a) > 36 ( - 16) dB

interiori, în cadrul apartamentului:

 • I'a (Ea) > 32 ( - 20) dB

între apartamente, sau față de coridoare, holuri, casa scării, uscătorii, spălătorii, spații de depozitare, (nivel zgomot perturbator - 75 dB (A):

 • I'a (E a) > 51 ( - 1) dB

față de stația de hidrofor, centrale sau puncte termice, (nivel zgomot perturbator - 90 dB(A):     ’

 • • s-a realizat un spațiu tampon.

-planșee

-față de exteriorul clădirii; față de alte încăperi ale apartamentului; față de încăperi din apartamente adiacente; față de coridoare, holuri comune, casa scarii și alte spații similare; față de uscătorii, spălătorii, spații de depozitare (nivel zgomot perturbator - 50 - 75 dB (A):

I'a (Ea) > 51 ( - 1) dB

-față de spații cu altă destinație aflate sub apartamente (nivel de zgomot perturbator 75 - 80 dB (A):

I'a (E a) > 56 (+ 4) dB

-față de garaje situate sub apartament; față de spații comerciale, (nivel de zgomot perturbator - 80 - 85 dB (A):

I'a (E a) > 61 ( +9) dB

-față de stația de hidrofor, centrale sau puncte termice, (nivel zgomot perturbator - 90 dB (A):

• se va realiza o izolare fonică la intradosul planșeului de B.A.

 • 3.7.4.1.2. Indice de izolare de zgomot de impact al planșeului

față de exteriorul clădirii:

’ • Ii (Ei) < 57 (+3) dB

față de alte încăperi ale apartamentului; față de încăperi ale apartamentelor adiacente; față de uscătorii, spălătorii, spații de depozitare:

 • Ii (Ei) < 59 (+1) dB                          ’

față de coridoare, holuri comune, casa scării, alte spații similare:

 • ’ • Ii (Ei) < 53 (+7) dB                                     ’

față de spații cu altă destinație:

 • ’ • Ii (Ei) < 45 (+15) dB ’

3.8 Obiective de utilitate publică

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Teren proprietate privată

32.463mp

CIRCULAȚIA TERENURILOR 9

Terenuri proprietate privată

32.463mp

Terenuri proprietate privată, ce se intenționează a fi trecute în domeniul public

0 mp

Terenuri proprietate privată rezultate

32.463 mp

 • 4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație,    au stat următoarele obiective principale:

 • - realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

 • - corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă

 • - rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

 • - încadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Întocmit,

Arh. Czirjak Zsuzsa

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

^□elta

PROJECT

Proiectare edilitară

tel/fax: 0356-105103

mobil: 0722-418160

str. 1 Decembrie nr. 27/A

300232 Timișoara

delta.proiect@yahoo.com

www.deltaproject.ro

FOAIE DE CAPAT

PROIECT NR. P15/2020

DENUMIREA PROIECTULUI:

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017

AMPLASAMENT:

Strada loan Zaicu, nr.5, parcelele cad. nr. 446804,446805 și 444226, județul Timiș

FAZA:

Documentație pentru obținerea Avizului Aquatim

BENEFICIAR:

S.C. ALENIA ARENA S.R.L.

Strada Gheorghe Lazăr, nr. 26, camera 1, Timișoara, județul Timiș

PROIECTANT GENERAL:

S.C. RD Sign S.R.L

Strada Vulturilor, nr. 14, Timișoara, județul Timiș, Telefon: 0722624862,

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

Strada 1 Decembrie, nr. 27/A, tel: 0722 418 160, Timișoara

DATA ELABORĂRII:

Februarie 2020

S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

dr. ing. Florescu Constantin

/ /deltax ' PROJECT lp\. SRL Z<oy

CUI: R14878525: J 35/1445/2002: Cao. Soc. 200 lei. Cont: R067BTRL03R01202610577XX Ranca Transilvania sucursala Timișoara

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării:

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL 453 din 21.11.2017

1.2. Nr. proiect:

P 15/2020

1.3. Proiectant specialitate:

S.C. DELTA PROJECTS.R.L

edilitare apă-canal

1.4. Faza:

P.U.Z. - Documentație pentru obținerea Avizului Aquatim

1.5. Beneficiar:

S.C. ALENIA ARENA S.R.L.

1.6. Data eliberării:

Februarie 2020

 • 2. OBIECTUL LUCRĂRII

Prin Certificatul de Urbanism se propune realizarea unei zone cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, teren identificat prin C.F.-urile nr. 446804, 446805 și 444226, cu suprafața totală de 32.463 mp, proprietate privată S.C. ALENIA ARENA S.R.L..

Tema program a fost stabilită de către beneficiarul lucrării și conține reconversia funcțională a terenului, din folosința industrială actuală, în funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, în concordanță cu politica de dezvoltare a fostelor zone productive din apropierea zonei centrale, cuprinsă în noul Plan Urbanistic General aflat în lucru.

Se dorește structurarea unei zonei mixte, în care să există o proporție între funcțiuni în favoarea locuirii: cca. 60% locuire colectivă, cca. 30% birouri și turism și cca. 10% servicii (atât complementare locuirii cât și o galerie comercială).

Zona este văzută ca o dală urbană ridicată cu 1-1,5 m față de cota actuală a terenului, ce permite amenajarea la subsol/demisol, a unei parcări subterane sub toată zona studiată, pe alocuri chiar pe două nivele, care să asigure aproape în totalitate necesarul de locuri de parcare necesar zonei (între 1500-2000 estimate).

Zona este văzută cu o mobilare liberă a corpurilor construite, favorizând la maximum circulația pietonală la nivelul dalei urbane.

Proiectul dorește să fructifice poziția foarte bună față de zona centrală și față de Parcul Botanic aflat în imediata apropiere.

Prin prezentul P.U.Z. se stabilesc condițiile pentru:

 • - utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă;

 • - trasarea și profilarea viitoarelor drumuri în corelare cu trama stradală existentă precum și dezvoltarea străzii secundare în vederea asigurării accesului la parcelele propuse;

 • - extinderea rețelei de echipare tehnico - edilitară a zonei;

 • - amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent

Beneficiarul solicită prin prezenta documentație realizarea condițiilor necesare pentru racordarea obiectivelor propuse la rețelele edilitare existente.

 • 3. ECHIPARE EDILITARĂ

  3.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

  în prezent, în zona obiectivului studiat există o rețea de alimentare cu apă cu De 125 mm, De 180 mm și De 315 mm. De asemenea există o rețea de canalizare cu De 315 mm, De 400 mm, De 500 mm și colectorul 3600/2280 mm de pe Calea Circumvalațiunii, conform avizului tehnic de amplasament -Aquatim -nr. 25760 din 18.08.2014. Din discuțiile avute cu reprezentanții AQUATIM (biroul de avize), singura racordare la canalizare a acestui obiectiv se poate face la colectorul principal de pe Calea Circumvalațiunii de 3600/2280 mm.

Terenul studiat se află la o distanță de cca. 375 m de limita zonei centrale a Municipiului Timișoara, fiind situat între inelul I - str. Gh. Dima și inelul II - Calea Circumvalațiunii, mai aproape de acesta din urmă.

Fațada dinspre Parcul Botanic devine astfel de importanță municipală, participând la imaginea percepută a zonei de pe acest drum expres (prelungirea acestuia în intravilan).

De asemenea, terenul este situat la N de traseul căii ferate ridicate, principalul obstacol vizual spre Parcul Botanic.

Terenul are următoarele limite:

 • - la S, actuala stradă Pictor loan Zaicu, cu două benzi; peste stradă se întinde Parcul Botanic;

 • - la V, terenul intravilan curți-construcții aparținând fostei S.C. Fructus S.A., cu fondul construit aferent; terenul este în studiu spre refuncționalizare;

 • - la N, terenul destinat locuințelor colective P+4E, situate pe strada Traian Novac;

 • - la E, terenul fostei tipografii Helicon; terenul este în studiu spre refuncționalizare.

Principala disfuncționalitate a poziției actuale a terenului este dată de prezența căii ferate, care separă frontul terenului, fizic și vizual, de Parcul Botanic și de zona centrală.

Terenul este relativ plan și are stabilitatea generală asigurată. Panta generală, foarte ușoară a terenului este spre SSV.

Terenul studiat este ocupat actualmente de funcțiuni industriale, de depozitare.

Pe teren mai există și o rețea de termoficare supraterană ce alimentează zona de blocuri din N-ul terenului.

Regimul juridic al terenului luat în studiu se prezintă astfel: parcelele sunt proprietate privată a unei persoane juridice - S.C. ALENIA ARENA S.R.L. (și S.C. FRUCTUS S.A. în coproprietate pentru 1270 mp) - și au fost dobândite prin intabularea dreptului de proprietate de către proprietari, fiind intabulate în Cărțile Funciare nr. 446804,44680 și 444226 Timișoara.

Parcelele au nr. cad. 446804,44680 și 444226 toate conținând și construcții industriale.

Suprafața totală a terenului care urmează a fi urbanizat este de 32.463 mp.

Regimul economic actual al terenului îl încadrează în folosința curți-construcții. Terenul se află în intravilanul municipiului reședință de județ Timișoara.

 • 3.2. SITUAȚIA PROPUSĂ

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unei conducte de apă din PE-HD, PE80, PN10, De 160 mm, cu branșare la conducta de apă existentă din zona obiectivului propus cu De 315 mm.

Conducta de apă propusă pentru obiectivul studiat va fi din PE-HD, PN10, PE80, De 160x14,6 mm, în lungime totală de L = 612 m.

Pe această rețea s-au prevăzut 8 hidranți subterani de incendiu exterior, Hie1 +Hie8 cu Dn 100 mm și 2 cămine de vane, CV1 și CV2.

Alimentarea cu apă a parcelelor de locuințe și servicii se va face prin intermediul unor branșamente de apă din PE-HD, PE80, PN10, De 63 mm cu branșare la conducta de apă propusă cu De 160 mm.

Pe aceste branșamente s-au prevăzut și cămine de apometre complet echipate, rezultând astfel un număr total de 8 cămine de apometru, CA1*CA8.

Branșamentele se vor realiza din PE-HD, PE80, PN10, De 63x5,8 mm, în lungime totală de L = 71 m și fiecare branșament este prevăzut cu câte un cămin de apometru.

Traseul rețelei de apă propusă cât și a branșamentele de apă se poate urmări pe planul de reglementări, planșa nr. 01-ED, anexată la prezenta documentație.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar și gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 505,85 m3/zi = 5,85 l/s;

Qzi max= 1 >30 X Qzi med = 657,61 m3/zi - 7,61 l/SJ

Qorarmax” 2,8 X Qzi max = 1841,32 m3/zi = 76,72 m3/h = 21,31 l/s.

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru zona obiectivului cu branșare la conducta de apă existentă din zona obiectivului cu De 315 mm.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț, conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Pentru asigurarea incendiului la obiectivul propus, se va construi o gospodărie de incendiu proprie care se va alimenta de la rețeaua propusă cu De 160 mm pentru refacerea rezervei de incendiu.

Debitul și presiunea se va asigura de la o stație de pompare de incendiu. Pentru locuințe trebuie asigurată o rețea de incendiu pentru hidranți exteriori și interiori, iar pentru parcarea propusă o rețea de incendiu pentru sprinklere și hidranți interiori.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • b. Canalizare menajeră și pluvială

Apele uzate menajere provenite de la obiectivul propus se vor racorda la canalul propus din tuburi PVC-KG, SN8, de pe strada 1, strada 2 (strada Pictor Zaicu Ion) și strada 3, după cum urmează:

 • - strada 1 (tronson C3+C7) - tuburi din PVC-KG, SN8, De 315x9,2 mm, L = 229 m;

 • - strada 2 (tronson C12*C17) - tuburi din PVC-KG, SN8, De 315x9,2 mm, L = 165 m;

 • - strada 3 (tronson C1+C3 - 08-^-012) - tuburi din PVC-KG, SN8, De 400x11,7 mm, L = 267 m;

Pe rețeaua de canalizare propusă, pentru cele 3 străzi, s-au prevăzut 18 cămine de vizitare.

Cele 8 clădiri din cadrul obiectivului se vor racorda la canalizare prin intermediul a 8 racorduri la canal din tuburi PVC-KG, SN8, De 200x5,8 mm în lungime de L = 107 m. Fiecare racord la canal va fi prevăzut cu un cămin de racord.

Racordarea la canalizarea municipiului Timișoara se va realiza pe strada Circumvarațiunii la canalul din beton C360/228 cm.

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Quz.zimed ~ Qzimed = 505,85 ITp/zi - 5,85 I/SJ

Quz.zimax = Qzimax = 657,61 ITp/zi = 7,61 l/SJ

Quz.orarmax ~ Qoraimax = 1 -841,32 m^/zi - 76,72 ITlVTl = 21,31 l/s.

Pe străzile (cedate domeniului public) adiacente obiectivului s-a propus o rețea de canalizare care va colecta apele pluviale prin guri de scurgere de pe parcarea propusă aferentă străzii 1. Aceste ape vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi și evacuate într-un bazin de retenție.

Apele pluviale din incinta obiectivului provin de pe suprafața zonei verzi, de pe suprafața pietonală și de la burlanele de la acoperișurile locuințelor. Pentru colectarea acestor ape pluviale s-a propus o rețea de canalizare de incintă, un bazin de retenție și o electropompă submersibilă care va refula constant în canalizarea Municipiului Timișoara o cantitate de apă, astfel încât canalul să nu intre în suprapresiune. Aceste ape pluviale sunt convențional curate și nu necesită tratarea lor în vederea eliminării în rețeaua de canalizare a Municipiului Timișoara.

Rețeaua de canalizare pentru apele pluviale de pe parcare va fi realizată din tuburi PVC-KG, SN8, având diametre De 250 mm în lungime totală de 245 m, iar pentru incintă se vor prevedea rigole.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare s-au propus cămine de vizitare, conform specificațiilor din STAS 3051/91.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția canalizării menajere și pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.BREVIAR DE CALCUL

A. ALIMENTARE CU APĂ

1. Necesarul de apă

în prezentul P.U.Z. se propune alimentarea cu apă a obiectivului alcătuit din:

Locuințe:

 • • 800 apartamente;

 • • 2,5 persoane/apartament;

 • • normă de consum: 120 l/om.zi - pentru zone cu gospodării având instalații interioare de apă și canalizare cu preparare locală a apei calde - conform SR1343-1/06, tabel 1.

Comerț și servicii:

 • • 500 persoane comerț și servicii;

 • • normă de consum: 50 l/om.zi - pentru servicii, conform SR 1343-1/06, tabel 2;

Birouri:

 • • 1280 persoane;

 • • normă de consum: 50 l/om.zi - pentru zone cu gospodării având instalații interioare de apă și canalizare cu preparare locală a apei calde - conform SR 1343-1/06, tabel 1.

Hotel:

 • • 120 persoane-clienți;

 • • normă de consum: 200 l/om.zi - pentru zone cu gospodării având instalații interioare de apă și canalizare cu preparare locală a apei calde - conform SR 1343-1/06, tabel 1.

 • • 10 angajați;

 • • normă de consum: 50 l/om.zi - pentru zone cu gospodării având instalații interioare de apă și canalizare cu preparare locală a apei calde - conform SR 1343-1/06, tabel 1.

Qzimed” [(800 x 2,5 x 120 + 500 x 50 + 1280 x 50 + 120 x 200 + 10 x 50) /1000] x 1.35 x 1.06

= 505,85 m3/zi = 5,85 l/s;

Qzimax” 1,30 X Qzimed ~ 657,61 m3/zi = 7,61 l/s;

Qorarmax= 2,8 X Qzi max = 1841,32 m3/zi = 76,72 m3/h = 21,31 l/s.

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unei extinderi a conductei de apă din PE-HD, PE80, PN10, De 160 mm, cu branșare la conducta de apă existentă cu De 315 mm, conform avizului de rețele subterane AQUATIM.

Conducta de apă propusă pe străzile 1, 2 și 3 se va realiza din PE-HD, De 160x14,6 mm în lungime de L = 612 m. Pe această extindere de rețea apă s-au prevăzut 2 cămine de vane și 8 hidranți de incendiu cu Dn 100 mm.

Cele 8 clădiri din cadrul obiectivului vor fi prevăzute cu 8 branșamente din PE-HD, PN10, PE80, De 63x5,8 mm în lungime de L = 71 m. Fiecare branșament va fi prevăzut cu un cămin de apometru.

Traseul rețelei de apă propusă se va urmări pe planul de reglementări, planșa nr. 01-ED, anexată la prezenta documentație.

 • B. CANALIZARE

 • 1. Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Quz.zimed = Qzimed = 505,85 m3/zi — 5,85 l/s,

Quz.zimax = Qzimax = 657,61 m3/zi - 7,61 l/sj

Quz.orarmax ~ Qorarmax = 1841,32 m3/zi = 76,72 m3/h = 21,31 l/s.

Apele uzate menajere provenite de la obiectivul propus se vor racorda la canalul propus din tuburi PVC-KG, SN8, de pe strada 1, strada 2 (strada Pictor Zaicu Ion) și strada 3, după cum urmează:

 • - strada 1 (tronson C3^-C7) - tuburi din PVC-KG, SN8, De 315x9,2 mm, L = 229 m;

 • - strada 2 (tronson C12+C17) - tuburi din PVC-KG, SN8, De 315x9,2 mm, L = 165 m;

 • - strada 3 (tronson C1+C3 - C8+-C12) -tuburi din PVC-KG, SN8, De400x11,7 mm, L = 267 m;

Pe rețeaua de canalizare propusă, pentru cele 3 străzi, s-au prevăzut 18 cămine de vizitare.

Cele 8 clădiri din cadrul obiectivului se vor racorda la canalizare prin intermediul a 8 racorduri la canal din tuburi PVC-KG, SN8, De 200x5,8 mm în lungime de L = 107 m. Fiecare racord la canal va fi prevăzut cu un cămin de racord.

Racordarea la canalizarea municipiului Timișoara se va realiza pe strada Circumvarațiunii la canalul din beton C360/228 cm.

 • 2. Debite de ape pluviale (conf. SR 1846-2:2007):

Pe străzile (cedate domeniului public) adiacente obiectivului s-a propus o rețea de canalizare care va colecta apele pluviale prin guri de scurgere de pe parcarea propusă aferentă străzii 1. Aceste ape vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi și evacuate într-un bazin de retenție.

Apele pluviale din incinta obiectivului provin de pe suprafața zonei verzi, de pe suprafața pietonală și de la burlanele de la acoperișurile locuințelor. Pentru colectarea acestor ape pluviale s-a propus o rețea de canalizare de incintă, un bazin de retenție și o electropompă submersibilă care va refula constant în canalizarea Municipiului Timișoara o cantitate de apă, astfel încât canalul să nu intre în suprapresiune. Aceste ape pluviale sunt convențional curate și nu necesită tratarea lor în vederea eliminării în rețeaua de canalizare a Municipiului Timișoara.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile este:

Qp = mxSx(pxi

unde:

cp - coeficientul mediu = (1,62315x0,95 + 0,76875 x 0,6 + 0,1463 x 0,8 + 0,7081 x 0,05)/3,2463= 0,66 - pentru parcare, zonă verde, dale și acoperiș

m = 0,80 -1 <40 minute.

Suprafața zonei verzi, a piațetei și a acoperișurilor din această zonă este:

S = 32.463 m2sau 3,2463 ha

Timpul de ploaie va fi:

tP = 12 + L/60xV = 12 + 311/60x0,7 = 19,40 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 135 l/sec.ha

Qp = m x S x <p x i = 0,8 x 3,2463 x 0,66 x 135 = 231,39 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 270 m3.

 • V = QP x tp = 231,39 x 10-3 x 19,40 x 60 = 269,34 mc.

Dimensiunile bazinului propus sunt: L = 18,0 m, B = 10,0 m, H = 1,2 m.

Dimensionarea decantorului - separatorului de hidrocarburi se face doar pentru suprafața de parcări de S = 0,1463 mp.

Qseparator = 0,8 X 0,1463 X 0,8 X 135 = 12,64 l/s

Se alege un decantor - separator de hidrocarburi pentru un debit de 15 l/s tip ACO, OLEOPATOR-K-NG 15.

Prin conducta de refulare se va evacua în rețeaua localității Timișoara, un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x cpiarba x i = 0,8 x 3,2463 x 0,05 x 135 = 17,53 l/sec. - considerându-se toată suprafața a obiectivului ca fiind înierbată.

întocmit, ing. Cotoarbă Liliana

Verificat, dr. ing. Florescu C-tin
www.instgat.roMEMORIU DE PREZENTARE

SC Alenia Arena SRL conform cu Certificatul de urbanism nr 4627/19.11.2018 pentru Modificare PUZ aprobat prin HCL 453 din 2l.l l.20l7și în conformitate cu legea 350/2001 republicata și actualizata în vederea obținerii Avizului de oportunitate este necesara asigurarea obiectivului propus cu utilității. In urma solicitări adresate Delgaz Grid S.A. operatorul autorizat pentru gaze naturale al municipiului Timișoara pentru asigurarea cu gaze naturale a obiectivului propus sa eliberat un Aviz de principiu nr. 1631/12.12.2019. Delgaz Grid S.A. nu deține in zona studiata rețea de distribuție , fiind necesara o extindere a sistemului de distribuție existent.

Pentru soluția tehnica a extinderii ce va urma a fii proiectată se vor utiliza conducte din polietilena de inalta densitate PE 100 cu SDR 11.

în conformitate cu Normativul PI00.-1/2006 municipiul Timișoara se află în zona de intensitate VII având valoarea de vârf ale accelerației terenului ag= 0,16 și o perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns TC=0,7s . Adâncimea maxima de îngheț se va considera în conformitate cu STAS 6054/1977 pentru municipiul Timișoara este de 0,6-0,7m adancimea pentru proiect fiind de minim 0,90m .

Soluția propusă este extinderea din conducta de presiune medie din PE 100 SDR11 cu D=250mm existenta pe strada Ionel Perlea cu un nou tronson de presiune medie cu D=250mm din PE 100 SDR11 in lungime de 105m.

în conducta existenta de pe str. Ionel Perlea se va intercala un teu egal din PE 100 SDRllcu D=250mm urmând traseul alei de acces din spre B1.68D până în str. Novac Traian unde se va monta un cot la 90° urmând traseul străzi pe o porțiune de 46m după care in dreptul B1.67A se va monta un cot la 90° și va continua trăsei prin parcarea auto până în dreptul punctului termic unde se va monta un capac eiectrosudabil cu D=250mm din PE 100 SDR11.

Aici se va amplasa un SRS cu debitul de 2400mc/h.

Din SRS conducta de presiune redusă va avea D=250mm până după traversarea drumului propus de acces cu CF 446084. După traversare în zona verde se va monta un cot la 90° și o reductive de la 250mm/160mm din PE 100 SDR11. Conducta de presiune redusă din PE 100 SDR11 cu D=160mm va continua traseul in zona verde paralel cu drumul propus cu CF 446084 pe o lungime de 245m. La căpătui conductei se va monta un capac eiectrosudabil cu D=160mm. La căpătui tuburilor de protecție , la schimbările de direcție si deasupra teului se vor monta rasuflatori.

Lungimea conductei totala este de 365 m.

Detaliat pe străzi si diametre, conductele proiectate au următoarea lungime:

Denumire tronson

Diametre conducta

PE D250mm

PE D 60mm

PE D HOmm

PE D 900mm

PRESIUNE]

MEDIE

A-B

35

-

-

-

B-C

46

-

-

-

C-D

24

-

-

-

PRESIUNE REDUSĂ

1-2

15

-

-

-

2-3

-

245

-

-

TOTAL

120

245

-

-

www.instgat.roSe va realiza un branșament gaze naturale in lungime de 3m cu diametru D=110mm utilizând conducta din PE 110 SDR11.

Pentru proiectate vane din polietilenă, montate direct în sol, la care manevrarea se va realiza de la suprafața terenului, prin intermediul unui prelungitor cu tijă de manevră vor fii stabilite de CENTRUL REȚEA TIMIȘOARA.

Conductele proiectate se vor realiza din țeava de polietilena de inalta densitate,din material PE 100, cu SDR11.

Conductele de gaze naturale proiectate se vor poza la o adâncime minima de 0.9 m, masurata de la generatoarea superioara a conductei la suprafața terenului sistematizat.

începerea săpăturilor se va face numai după ce s-au identificat si coordonat toate instalațiile subterane existente.

Daca in timpul execuției săpăturilor se vor intalni conducte de orice fel, netrecute in planul de situație, se va lua legătură cu beneficiarul acestora si cu proprietarul rețelei de gaze naturale pentru stabilirea traseului definitiv al conductei de gaze naturale intr-o poziție care sa respecte distantele impuse de NTPEE-2018.

In documentația economica se vor prevede săpături de sondaj pentru depistarea utilităților subterane existente. Tot in documentația economica se vor prevedea sprijiniri si podețe la trecerile peste șanțurile sapate.

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni:

 • - latimea = latimea sântului + 0,6 m

 • - lungimea =1,2 m

adancimea = adancimea sântului + 0.6 m sub partea inferioara a conductei

Pe conducta de gaze naturale proiectata din polietilena se vor monta rasuflatori cu sau fara capac potrivit terenului de montaj , numai la capetele tuburilor de protecție, schimbări de direcție.

La execuție constructorul va realiza gropi de sondaj in locurile de intersectare cu conductele existente, pentru a determina adancimea exacta a acestora. Pe planșele desenate anexate au fost trasate utilitățile orientativ, conform planșelor anexe de la deținătorul de utilitati.

Constructorul are obligația sa ceara asistenta tehnica de la toti deținătorii de utilitati din zona, pentru a identifica pozarea îngropata a utilităților trasate in avizele lucrării.

Adancimea de pozare a conductei este de 0,9 m, masurata de la generatoarea superioara la cota terenului și se va respecta o distanta minima de 200 mm pe verticala la subtraversarea altor canalizatii existente.

La conductele proiectate, pe generatoarea superioara a conductei se va monta un cablu de cupru monofilar, cu secțiunea minima de 2,5 mm.

Firul trasor se fixeaza in lungul generatoarei la distante de max. 4 m cu banda adeziva.

La capetele tuburilor de protecție se vor monta răsuflători. Se vor monta rasuflatori cu capac in toate punctele de cuplare a conductei proiectate in conductele existente.

Vanele proiectate vor fi din polietilenă, montate în sol, cu tijă de acționare de la suprafață.

Posturile de reglare-măsurare proiectate se vor monta în firide metalice tipizate, pozate la limita de proprietate. Acestea se vor echipa cu regulatoare de presiune și contoare volumetrice corespunzătoare debitului instalat. Firidele pentru posturile de reglare-masurare se vor monta prin decuparea gardurilor existente, astfel incat fata firidelor sa fie la nivelul gardurilor.

tUCIAN

7AT GAZE’

NATUfr TIP P(


Ician

atip NK 205A50235 lEGITIMATIE          aȚE

p^^OAOA Dc DAT A-


_         ^052020

www.instgat.roMEMORIU TEHNIC PENTRU EXECUȚIA CONDUCTELOR DIN PE

9

Conductele de gaze naturale din polietilenă se vor poza la o adâncime minimă de - 0.9 m este măsurată de la generatoarea superioară a conductei la suprafața terenului sistematizat.

Adâncimea minimă de pozare îngropată a conductelor se poate reduce local, cu acordul operatorului SD cu condiția prevederii măsurilor de protecție corespunzătoare cuprinse în NTPEE-2018 (montare în tub de protecție).

Distanțele minime dintre conductele din PE din presiune redusa și alte instalații, construcții sau obstacole sunt:

clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri

susceptibile de a fi construite

1,0 m

clădiri fără subsoluri

0,5 m

conducte de canalizare

1,0 m

conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice

sau căminele acestor instalații

0,5 m

canale pentru rețele termice, instalații telefonice

0,5 m

cămine pentru rețele termice, telefonice, canalizare

0,5 m

copaci

0,5 m

stâlpi

0,5 m

linii de tramvai (față de șina cea mai apropiată)

0,5 m

linii de cale ferată

1,5 3,0 m

începerea săpăturilor se va face numai după ce s-au identificat și coordonat toate instalațiile subterane existente.

Dacă în timpul execuției săpăturilor se vor întâlni conducte de orice fel, netrecute în planul de situație, se va lua legătura cu beneficiarul acestora și cu proprietarul rețelei de gaze naturale pentru stabilirea traseului definitiv al conductei de gaze naturale într-o poziție care să respecte distanțele impuse de NTPEE-2018.

în documentația economică s-au prevăzut săpături de sondaj pentru depistarea canalizațiilor subterane existente. Tot în documentația economică s-au prevăzut sprijiniri și podețe la trecerile peste șanțurile săpate.

Fundul șanțurilor va fi fără denivelări, pe care se va așterne un strat de nisip de 10-15 cm de granulație 0,3 - 0,8 mm, pentru ca țevile să fie sprijinite pe toată lungimea lor.

Lățimea șanțului trebuie să fie 1 = 0,650 m, pentru conductele cu D = 250 mm, respectiv 0,60m pentru D = 160 mm și branșamente, pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lățimea șanțului se stabilește de la caz la caz, avându-se în vedere consolidarea pereților șanțului.

Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni:

lățimea = lățimea sântului + 0,6 m

lungimea = 1,2 m

La executarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale verificate în ceea ce privește respectarea condițiilor tehnice prevăzute în proiect și corespondența cu normele în viguare.

înainte de montaj, se va realiza o verificare a aspectului țevilor și a elementelor de asamblare, pentru a fi eliminate cele care prezintă defecte. Elementele de îmbinare sau porțiunile de țeavă necorespunzătoare nu se vor utiliza. Verificarea aspectului se efectuează cu ochiul liber, la lumina

www. i r* stgat.rozilei, la o distanță de maximum 0,5 m, având ca scop identificarea eventualelor defecte (zgârieturi, bavuri, umflături, goluri de material, incluziuni) pe suprafețele exterioare și interioare.

Conductele trebuie să fie drepte, culoarea lor să fie uniformă și de aceiași nuanță, suprafața exterioară și interioară să fie netedă și să fie inscripționată cu marcajul producătorului.

în timpul montajului, se va verifica funcționarea corectă a dispozitivelor de sudare, calitatea sudurilor, verificarea șanțului, a respectării distanțelor minime de amplasare și a adâncimii de montaj, a modului de pozare a conductelor, a modului de umplere a șanțului, a realizării marcării traseului.

Coborârea conductelor în șanț se va realiza numai după ce la toate îmbinările sudate s-au efectuat ciclurile de răcire.

La coborârea conductei în șanț se vor utiliza frânghii, chingi și/sau scânduri.

Este interzisă folosirea cablurilor, sârmei, lanțurilor sau a altor dispozitive ori corpuri metalice.

La coborârea conductei în șanț se va evita contactul conductei cu pereții șanțului, pentru a nu fi deteriorată conducta. Se va acorda o atenție deosebită la trecerea conductei pe sub sau pe lângă obstacole.

Conductele din polietilenă se așează șerpuit în șanț și se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Pozarea conductei se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. După stratul de nisip acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subțiri, cu pământ mărunțit, prin compactare după fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei, pe zone de 20-30 m, avansând într-o singură direcție, pe cât posibil în urcare.

Pentru protejarea conductelor în timpul unor eventuale lucrări edilitare se va monta deasupra conductei, pe întreaga lungime a acesteia, la cca. 35 cm deasupra generatoarei superioare a conductei, o bandă de avertizare de culoare galbenă din PE, având o lățime minimă de 15 cm, inscripționată ” Gaz metan - Pericol de explozie ”.

Conductele din polietilenă sunt însoțite pe întreg traseul de un conductor de cupru cu izolație corespunzătoare unei tensiuni de străpungere de minim 5 kv, de secțiune de 2,5 mm2, monofilar, montat de-a lungul conductei și prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul cărora se poate determina cu precizie amplasarea conductei și integritatea acestuia.

Fiecare îmbinare a firului trasator se execută conform tehnologiei elaborată sau aprobată de operatorul de distribuție licențiat.

Executarea carosabilului și a trotuarelor se va realiza numai după ce umpluturile au fost bine compactate.

Intersecția traseelor conductelor de gaze naturale cu traseele altor instalații subterane sau aeriene se face cu avizul unităților deținătoare și se realizează de regulă astfel:

 • - perpendicular pe axul instalației sau lucrării traversate

 • - la cel puțin 200 mm deasupra celorlalte instalații; pentru distanțe mai mici de 200 mm, la traversarea utilităților se prevăd tuburi de protecție adecvate.

 • - în cazuri excepționale, se admit traversări sub alt unghi, dar nu mai mic de 60°.

 • d acă la execuție se întâlnesc cabluri electrice, montate subteran conducta de gaze naturale se va monta în tub de protecție din PE;

Tuburile de protecție trebuie să depășească, în ambele părți, limitele instalației sau construcției traversate cu cel puțin 0,5 m. Acestea vor avea, la partea superioară, la capetele, găuri și răsuflători pentru evacuarea eventualelor scăpări de gaze naturale, iar capetele vor fi etanșate pe țeava din PE.

Centrarea conductei/bransamentului in tubul de protecție se va face cu distantieri din material plastic.

Asigurarea protecției conductelor și branșamentelor de gaze naturale la posibilele efecte ale arcului electric în cazul intersecției acestora cu rețele electrice subterane, se face prin montarea

www.instgat.ro

acestora în tuburi de protecției din PE. Intre peretele tubului de protecție si rețeaua electrica existenta se va asigura un pat de nisip de 10 cm, urmat de un rând de dale de beton de 50x50x5 cm , pe toata lungimea tubului.

La subtraversarea rețelelor termice conductele de gaze naturale se vor monta in tub de protecție din otel. Acestea se vor izola pe șantier , la rece, cu benzi din polietilena si cauciuc butilic.

Răsuflători se vor monta astfel:

la ramificații de conducte.

la capetele tuburilor de protecție.

Branșamentele de presiune redusă se vor lega la rețeaua de gaze naturale folosind câte un teu de branșament, montat pe rețea prin electrofunziune.

Protecția din țeavă de oțel a țevii de polietilenă începe înainte de curba necesară la ieșirea din pământ a branșamentelor.

La capătul dinspre rețea, țeava de polietilena este liberă, putând fi sudată de restul racordului printr-un procedeu agrementat, la capătul opus (spre postul de reglare-măsurare) țeava din polietilenă face coip comun cu piesa de trecere de la oțel la polietilenă, realizându-se legătura cu porțiunea aeriană a branșamentului.

Spațiul interior dintre țeava de protecție și cea din polietilenă este protejat la extremități împotriva pătrunderii umidității printr-o bucșă de ghidare etanșă.

Țeava de protecție este tratată anticoroziv interior prin vopsire cu COROSTOP, la exterior, în plus și cu vopsea galbenă.

Căpătui din otel al reiserului este protejat cu un tub gofrat pe care este marcata limita de pozare subterana a capătului de branșament.

Căpătui de branșament sunt prevăzute cu un tub de protecție din PPR, de culoarea tubului gofrat, pentru montarea firului trasor, terminat la căpătui suprateran cu o borna pentru cuplarea echipamentelor pentru măsurători. Tubul din PPR este fixat cu coliere din material plastic de partea laterala a capetelor de branșament. In tubul de protecție este montat un fir trasor din conductori de cupru monofilar FY 2,5 mm2, care depastete cu circa 20 de cm căpătui de jos al tubului. Pentru cuplarea firului trasor care iese din tubul de protecție cu cel care se montează pe branșament , se va utiliza un conector electric rapid pentru doze. După conectarea celor doua fire conectorul electric rapid se va izola cu mastic si benzi autoadezive.

De căpătui suprateran din otel al reiserului se sudeaza prin sudura cu arc electric un tronson de țeava de otel fara sudara SR EN ISO 3183.2013, protejata anticoroziv prin grunduire si vopsire , cu vopsea de ulei in 2 straturi.

Branșamentul se termina cu o cabina de post de reglare-masurare gata echipata de către furnizorul ei cu un robinet sferic , un regulator de presiune si un contor volumetric; coturile necesare pentru legarea contorului vor fi montate prin sudura.

Legătura dintre branșamentele montate subteran și posturile de reglare-măsurare respectiv de reglare se va realiza printr-o conductă de oțel, montată suprateran.

Tot in firida se va monta un robinet sferic cu rol de robinet de branșament.

Postul de reglare-masurare/ postul de reglare se va monta într-o firidă ce se va poza la limita de proprietate,Firidele vor fi închise cu uși prevăzute cu goluri de aerisire reprezentând minim 2% din suprafața ușilor.

Pe ușile posturilor de reglare-măsurare / posturi de reglare se vor aplica avertizoare pe care se vor înscrie ,’,PERICOL DE EXPLOZIE”, „APROPIEREA CU FOC DESCHIS INTERZISĂ” și se va desena indicatorul pentru pericol de explozie prevăzut în STAS 297/2-80.

Se prevăd măsuri de etanșare împotriva infiltrațiilor de gaze naturale, la trecerile subterane ale instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare și electrice), prin pereții subterani ai clădirilor racordate la sistemul de distribuție de gaze naturale.

www.instgat.roDe asemenea, se etanșează toate trecerile conductelor prin planșeele subsolurilor, pentru evitarea pătrunderii gazelor naturale la nivelurile superioare, în caz de infiltrare a acestora în subsol.

Este interzisă racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanșare prevăzute mai sus.

îmbinările tronsoanelor de conductă prin sudură se vor executa numai de sudori autorizați pe baza prevederilor instrucțiunilor ISCIR conform reglementărilor în vigoare. Se va evita sudarea în condiții meteorologice improprii. Pentru situații speciale se vor lua toate măsurile de realizare impuse de tehnologia de sudare.

Țevile din polietilena vor fi depozitate in zone umbrite , pentru a nu se supraincalzi. Diferența de temperatura poate produce neconformitati la execuția îmbinărilor sudate.

Temperatura optima pentru executarea îmbinărilor sudate se incadreaza in domeniul + 15°C + +30°C . Pentru temperaturi in afara domeniului se vor lua masuri speciale :

capetele țevilor se vor aduce in domeniul temperaturi

- pentru temperaturi mai mici de + 15°C se vor utiliza corturi mobile încălzite.

Atât la sudurile de tronson, ca si la sudurile de poziție , indiferent de condițiile atmosferice, se vor utiliza, obligatoriu, corturi mobile cu pereți laterali, pentru a se preveni:

supraîncălzirea suprafețelor țevii si fitingurilor pe zonele cu expunere directa la razele solare

expunerea suprafețelor de îmbinat la praf, vânt, curenti de aer etc.

Capetele libere ale țevilor supuse îmbinării se vor proteja cu capace din plastic cu care au fost livrate de furnizor, pentru a se evita racirea fortata a sudurii ( efect de horn).

înainte de inceperea sudurilor se vor verifica daca țevile nu sunt ovalizate. Daca valorile nu se incadreaza in cerința din standard , se vor utiliza dispozitive de rerotunjire a capetelor țevii.

Este interzisă răcirea fortată a sudurilor.

Sudurile se marchează conform reglementărilor în vigoare și a standardelor specifice (6726; 7084/4; 8183; 8299; SREN 29692).

îmbinarea conductelor din polietilenă se realizează prin sudură (fuziune) iar fitingurile se vor suda la rețea prin electrofuziune.

îmbinarea țevilor și fitingurilor din polietilenă se realizează cu aparate de sudură care sunt agrementate tehnic în România de către organismele abilitate. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cărțile tehnice ale fiecăruia. Reviziile tehnice se vor face de către unitătiile de service ale furnizorului de aparate și la intervale de timp precizate de producător. îmbinările se realizează numai de sudori autorizati.

îmbinarea conductelor și fitingurilor din polietilenă în funcție de dimensiuni se realizează prin următoarele procedee:

 • a) îmbinarea prin sudură cap la cap

Se realizează între conducte sau între conducte și fitinguri pentru sudură cap la cap cu diametre de cel puțin 75 mm.

 • b) îmbinarea prin electrofuziune

Se realizează între conducte obișnuite și electrofitinguri din polietitenă având diametrele de peste 32 mm (diametre pentru care există electrofitinguri).

La toate sudurile realizate prin electrofuziune prin suprapunere cu manșon se vor utiliza, obligatoriu, dispozitive de aliniere a capetelor țevii.

Debavurarea capetelor conductelor supuse sudării se executa doar cu dispozitive de debavurare, care asigura o suprafața neteda. Folosirea exclusiva a raschetei conduce la o pregătire improprie a suprafeței capetelor țevii, din cauza ca forța de apasare pe rascheta nu este constanta.

Pentru asigurarea perpendicularității capetelor supuse sudării se vor folosi dispozitive circulare, portabile , de debitat țeava, cu sistem de fixare pe conducta.

IQNet f

www.instgat.ro

Daca temperatura exterioara este mai mare de + 23 °C , se va mari durata timpului de răcire ; imbinarea sudata se va proteja de acțiunea razelor solare pe durata răcirii, iar dispozitivele de aliniere se vor menține pe poziție pana la scurgerea timpului de răcire.

La degresarea suprafețelor supuse imbinarii se va utiliza alcool izopropilic cu concentrație minima de 99,6% si hârtie alaba multistrat sau șervetele impregnate in alcool. Nu se va reutiliza hartia/servetelul după utilizarea lui pentru o sudura.Nu se va degresa suprafața de sudura cu mâinile murdare.

îmbinarea prin electrofuziune se realizează intre conducte obișnuite si electrofitinguri din polietilena avand diamentrele de peste 32 mm ( diamentre pentru care exista elecrofitinguri).

îmbinările între conductele din polietilenă și conductele din metal se realizează cu fitinguri de trecere ce se montează pe porțiunea orizontală a conductelor.

Căpătui din otel al fitingului de tranziție se va izola cu benzi din polietilena si cauciuc butilic.

Vanele de secționare vor fi din polietilena , montate direct in sol.

Ele vor fi acționate de la suprafața terenului, prin intermediul unei tije, printr-un tub protector din țeava de polietilena, ce face legătură intre vana si capacul de vana, incastrat in beton. La montarea acestuia , ca si a rasuflatorilor de carosabil se va tine seama de cota finala a terenului, pentru a nu fi acoperite cu asfalt.

Controlul calității sudurilor pentru conducte din polietilenă se face vizual și, după caz, prin metode nedistructive conform prevederilor proiectului de execuție avizat de operatorul licențiat de distribuție. Controlul vizual al calității sudurilor are la bază prevederile prescripției tehnice CR 21.

Operatorul sistemului de distribuție are obligația de a controla, în timpul execuției, calitatea lucrărilor pentru rețelele de distribuție, sub aspectele pe care le consideră necesare, având dreptul de a cere constructorului efectuarea verificării sudurilor prin oricare din metodele prezentate. în cazul în care calitatea lucrărilor nu corespunde prevederilor prezentelor norme tehnice, a standardelor și procedurilor aplicabile, operatorul sistemului de distribuție îndreptățit pentru controlul lucrărilor are dreptul se a solicita constructorului refacrea lucrărilor la nivelul de calitate corespunzător.

Nu se admit nici un fel de intervenții pentru corectarea oricăror tipuri de îmbinări.

Marcarea elementelor de rețea se va realiza cu autocolante, care vor fi lipite pe ușile cabinelor PRM/PR din tabla , in coltul din dreapta jos , iar la cabinele din policarbonat pe zona plana a ușilor , intre fanta de citire a contorului si fantele de ventilație.

Inscripționarea datelor de identificare se va realiza folosind un marker permanent, de culoare neagra.Inscrisul trebuie sa fie vizibil.

In interiorul cabinelor PRM/PR se va lipi un alt autocolant conținând date identice cu cel montat in afara, cu rol de reconstituire a marcajului exterior, in cazul deteriorării lui.

Atunci când pe traseul conductei de gaze naturale exista un tronson fara branșamente, traseul se va marca cu plăcuțe indicatoare instalate pe repere fixe cu inscripția GN, distanța față de traseul conductei si direcția de orientare.

Traseul conductelor de gaze naturale se va marca cu plăcuțe indicatoare instalate pe repere fixe cu inscripția GN, distanța față de traseul conductei și direcția de orientare.

Marcarea trebuie să se realizeze cel puțin din 30 în 30 de m.

Verificările de rezistență și etanșeitate la presiune a sistemului de distribuție se efectuează de câtre executant pe parcursul realizării lucrărilor, în prezența delegatului operatorului SD, la terminarea lucrărilor, în vederea recepției.Verificările și probele de rezistență și etanșeitate la presiune se efectuează cu aer comprimat.

Presiunea de încercare la rezistență pentru conducta și branșamentele de presiune redusă este de 4 bar respectiv 9bar pentru presiune medie .

Presiunea de încercare la etanșeitate pentru conducta și branșamentele de presiune redusă este de 2 bar respectiv 6 bar pentru presiune medie .

www. i nstgat. roTimpul de realizare a probei de rezistență la presiune este de 1 oră, iar pentru proba de etanșeitate la presiune este de 24 de ore.

Durata de încercare și egalizare a temperaturii sunt indicate în tabelul 9 în funcție de volumul conductelor, indicat în tabelul 10 din NTPEE - 2018. La efectuarea probelor de rezistență și etanșeitate, aparatele de bază pentru măsurarea presiunii și a temperaturii vor fi de tipul cu înregistrare continuă, cu verificarea metrologică în termen de valabilitate și se montează de către personal autorizat (atestat) de către BRML. Clasa de exactitate a acestor aparate de măsură trebuie să fie de minimum 1,5. Pe lângă aparatele de bază se montează în paralel aparate de control indicatoare de temperatură, având aceiași clasă de exactitate cu cea a aparatelor de bază. înregistarea parametrilor de presiune și temperatură fie pe diagramă fie pe protocolul printat dat de echipamentul electronic constituie dovada probelor de rezistență și de etanșeitate. Aceste înregistrări de datează și semnează de către responsabilul metrolog, instalatorului

autorizat al constructorului, beneficiar și conțin și următoarele date: lungimea și diametrul tronsonului de conductă supus probelor, datele de identificare și verificare ale aparatelor de măsurare.

în timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune.

Condițiile de încercare și rezultatele obținute se vor consemna într-un proces verbal de recepție.

Este interzisă remedierea defectelor la conducte în timpul efectuării probelor.

După terminarea probelor de presiune tot conținutul de aer se va goli prin robinetele montate în amonte de regulatoare, la racordurile cu posturi de reglare.

întreprinderea de distribuție a gazelor naturale va controla și sub alte aspecte execuția pe care le consideră necesare conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

Conform NTPEE - 2018, recepția tehnică și punerea în funcție se face de operatorul licențiat al sistemului de distribuție, prin specialiști delegați la cererea instalatorului autorizat al executantului.

Operațiile tehnice necesare pentru recepție și punere în funcțiune a noilor instalații se fac de executant, prin instalatorul autorizat, în prezența:

delegatului operatorului licențiat al sistemului de distribuție, pentru conductele de distribuție, branșamente, stații și posturi de reglare.

Efectuarea recepției tehnice și punerea în funcțiune se confirmă pe baza de documente încheiate conform anexelor nr. 2, 4, 6, 7.

Conform art. 13.2, pentru recepția rețelei și branșamentelor de presiune redusă montată subteran se va depune, de către instalatorul autorizat al constructorului, la întreprinderea distribuitoare „CARTEA CONSTRUCȚIEI ”, care conține toate piesele desenate din dosarul preliminar și pe care se va trece modul real de execuție a lucrărilor.

Dosarul definitiv va fi însotit conform art. 13.3 de:

pe planul avizat, poziția cotată a armăturilor, schimbărilor de direcție, răsuflătorilor, sudurilor de poziție, căminelor, adâncimea de pozare a conductelor etc:

 • - certificatele de calitate ale materialelor;

factura de procurare a țevilor și armăturilor;

 • - buletin de calitate a protecției anticorosive, eliberat de un laborator autorizate;

 • - procesul verbal pentru lucrări ascunse, însoțit de buletinul de verificare a calității izolației conductelor îngropate (după umplerea completă a șanțului cu pământ) și de asigurare a electrosecurității porțiunilor de conductă aparentă (rezistența de dispersie a prizelor de împământare/ electrosecuritate), eliberat de un laborator de specialitate, autorizat (anexa 7).

situația de plată a lucrărilor

instalato utorizm GAZE

VALABILITATE 05.2015 - 17-05J02ȚIn;


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".